Προεδρικό διάταγμα 141/17

ΠΔ 141/2017: Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 141/2017: Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών, (ΦΕΚ 180/Α/2017), 23-11-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), το άρθρο 46 παράγραφος 1 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014), τις παραγράφους 1, 2 του άρθρου 26 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), το άρθρο 34 παράγραφος 12 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), το άρθρο πέμπτο του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017).

 

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

γ. Των άρθρων 6 και 7 του νόμου 4369/2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 33/Α/2016), ως ισχύει.

 

2. Του νόμου 4456/2017 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 24/Α/2017), και ιδίως των άρθρων 17 και 22 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 125-126 του νόμου 4483/2017 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 24/2015 Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α/2015).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 208/Α/2016).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015).

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 124/2016 Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 209/Α/2016).

 

8. Το προεδρικό διάταγμα 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016).

 

9. Την υπ' αριθμόν Υ/172/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 3610/Β/2016).

 

10. Την υπ' αριθμόν Υ/29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

11. Την υπ' αριθμόν 39324/2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών, Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά (ΦΕΚ 3959/Β/2016).

 

12. Την υπ' αριθμόν ΓΔΟΥΔΥ/2017/98/22-08-2017 εισήγηση περίπτωση ε της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015) του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με θέμα: Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών, και την υπ' αριθμόν 2075/10-08-2017 ορθή επανάληψη εισηγητική έκθεση ΓΔΟΥ (νόμος [Ν] 4270/2014, άρθρο 24, παράγραφος 5 εδάφιο ε') της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) σχετικά με την οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης) σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο του νέου οργανισμού, με τις οποίες αιτιολογείται η κάλυψη της προκαλούμενης από το παρόν διάταγμα δαπάνης.

 

13. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος κατά το μέρος που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών) προκαλείται εκτιμώμενη πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται σε 26.270 ευρώ μηνιαίως για το εναπομείναν χρονικό διάστημα του έτους 2017, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΚΑΕ 0211, 0213, 0215 και 0291 του Ειδικού Φορέα 07-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, και 315.200 ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη αντίστοιχα, με ανάλογη επίπτωση στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Η προκαλούμενη δαπάνη στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

14. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος κατά το μέρος που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού η οποία ανέρχεται σε 10.779,42 ευρώ ετησίως, και κατανέμεται στους ΚΑΕ 0215, 0292, 0293, 0294 του Ειδικού Φορέα 07-210 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), με ανάλογη επίπτωση στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Η προκαλούμενη δαπάνη στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

15. Την από 17-05-2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

16. Την υπ' αριθμόν Δ160/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε την οργάνωση του Υπουργείου Εσωτερικών ως ακολούθως:

 

Μέρος Πρώτο: Οργανωτική δομή του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών απαρτίζεται από τους εξής Τομείς:

 

1. Τομέας Εσωτερικών. Όπου στο Μέρος Δεύτερο του παρόντος διατάγματος αναφέρεται το Υπουργείο Εσωτερικών νοείται ο Τομέας Εσωτερικών.

 

2. Τομέας Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, οι οργανικές διατάξεις του οποίου διέπονται από το νόμο 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014), σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στο παρόν διάταγμα.

 

3. Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

 

Μέρος Δεύτερο: Οργανωτική δομή Τομέα Εσωτερικών

 

Κεφάλαιο Α: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 1: Αποστολή

Άρθρο 2: Διάρθρωση

 

Κεφάλαιο Β: Διάρθρωση και αρμοδιότητες οργανικών μονάδων

 

Άρθρο 3: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 4: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 5: Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών

Άρθρο 6: Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 7: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 8: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 9: Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

Άρθρο 10: Διεύθυνση Εκλογών

Άρθρο 11: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 12: Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Άρθρο 13: Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 14: Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 15: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής

Άρθρο 16: Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 17: Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής

Άρθρο 18: Αυτοτελή Τμήματα, Μονάδα και Αυτοτελές Γραφείο

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας

 

Άρθρο 19: Αποστολή

Άρθρο 20: Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Άρθρο 21: Διάρθρωση Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

 

Κεφάλαιο Δ: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

Άρθρο 22: Αποστολή

Άρθρο 23: Διάρθρωση

Άρθρο 24: Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Άρθρο 25: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Άρθρο 26: Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας

 

Κεφάλαιο Ε: Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

 

Άρθρο 27: Αποστολή

Άρθρο 28: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Μονάδας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Θέσεις, Κατηγορίες και Κλάδοι Προσωπικού

 

Άρθρο 29: Συνολικός αριθμός θέσεων

Άρθρο 30: Προσωπικό ειδικών θέσεων

Άρθρο 31: Κατανομή Οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Άρθρο 32: Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 33: Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής

Άρθρο 34: Προσωπικό με θητεία

 

Κεφάλαιο Ζ: Προσόντα Διορισμού

 

Άρθρο 35: Προσόντα διορισμού

 

Κεφάλαιο Η: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

 

Άρθρο 36: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 37: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Άρθρο 38: Προϊστάμενοι Τμημάτων

 

Κεφάλαιο Θ: Περιγράμματα Θέσεων Ευθύνης

 

Άρθρο 39: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 40: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 41: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Μονάδων επιπέδου Τμήματος

 

Κεφάλαιο Ι: Μεταβατικές / Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 42: Μετατροπή θέσεων και εξορθολογισμός κλάδων

Άρθρο 43: Κατάταξη προσωπικού σε οργανικές θέσεις

Άρθρο 44: Κατάργηση διατάξεων

 

Μέρος Τρίτο: Οργανωτική δομή Τομέα Μακεδονίας και Θράκης

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Αποστολή - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 45: Αποστολή

Άρθρο 46: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 47: Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού

Άρθρο 48: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες απευθείας στον Υφυπουργό

Άρθρο 49: Γενική Διεύθυνση

Άρθρο 50: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 51: Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 52: Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού

Άρθρο 53: Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 54: Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής

Άρθρο 55: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης και Υποστήριξης Σχεδίων Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Προσωπικό

 

Άρθρο 56: Συνολικός αριθμός θέσεων

Άρθρο 57: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Άρθρο 58: Κατανομή οργανικών θέσεων κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Άρθρο 59: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 60: Περίγραμμα Θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

Άρθρο 61: Περίγραμμα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 62: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων

Άρθρο 63: Κλάδοι Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων

Άρθρο 64: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Τέταρτο

 

Άρθρο 65: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-11-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.