Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διάρθρωση Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και των θεμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ιθαγένειας. Επίσης την παροχή οδηγιών προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της Χώρας.

 

2. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας.

 

β) Το Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών.

 

γ) Το Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών.

 

δ) Το Τμήμα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας.

 

ε) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου.

 

3. Οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων έχουν ως εξής:

 

α) Το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας είναι αρμόδιο για:

 

α)α) τα θέματα που άπτονται της αποβολής, απώλειας, αποποίησης, ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και επίλυσης περιπτώσεων αμφισβητούμενης ιθαγένειας,

α)β) τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την έκδοση αποφάσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από ειδικές κατηγορίες προσώπων, σύμφωνα με ειδικές, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, διατάξεις,

α)γ) τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος,

α)δ) τον διοικητικό χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος,

α)ε) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας,

α)στ) τον χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

 

β) Το Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για:

 

β)α) τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση των αλλογενών αλλοδαπών, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν σε αυτό,

β)β) την επεξεργασία και την εισήγηση για τους φακέλους που παραπέμπονται στο Συμβούλιο Ιθαγένειας,

β)γ) τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης από τους αλλοδαπούς κάθε κατηγορίας,

β)δ) τον διοικητικό χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος,

β)ε) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των Επιτροπών Πολιτογράφησης που λειτουργούν στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και του Συμβουλίου Ιθαγένειας για τις υποθέσεις αρμοδιότητάς του,

β)στ) τον χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

 

γ) Το Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών είναι αρμόδιο για:

 

γ)α) τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση των ομογενών αλλοδαπών, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν σε αυτό, καθώς και των ομογενών που διαμένουν σε άλλη χώρα και έχουν υποβάλει το αίτημά τους ενώπιον του Έλληνα Πρόξενου,

γ)β) την επεξεργασία και την εισήγηση για τους φακέλους που παραπέμπονται στο Συμβούλιο Ιθαγένειας,

γ)γ) τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της νομοθεσίας, που διέπει την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης από τους ομογενείς αλλοδαπούς,

γ)δ) τον διοικητικό χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος,

γ)ε) τον χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

 

δ) Το Τμήμα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας είναι αρμόδιο για:

 

δα) την κεντρική διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας, μέσω της εποπτείας της τήρησης των διαδικασιών, που προβλέπονται σε αυτό (ηλεκτρονικά παράβολα, πρότυπα έγγραφα κ.λ.π.),

δ)β) τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας της φωτογραφίας και των λοιπών δικαιολογητικών, που υποβάλλονται για την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και των λοιπών δεδομένων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας,

δ)γ) την αυθεντικοποίηση και χορήγηση λειτουργικών δικαιωμάτων στους χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας και την υποστήριξη των χρηστών του πανελλαδικά,

δ)δ) την κεντρική διαχείριση και τον συντονισμό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείο Εσωτερικών, των προμηθειών εξοπλισμού πληροφορικής της Κεντρικής και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας,

δ)ε) την εκπόνηση προτάσεων βελτίωσης των διαδικασιών, μέσω της χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος ή άλλων τεχνολογιών πληροφορικής και τη μέριμνα για την παρακολούθηση σχετικών τεχνικών έργων,

δ)στ) την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδομένων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας,

δ)ζ) τη συνεργασία με την Εθνική Στατιστική Αρχή και τον Στατιστικό Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζητήματα που άπτονται των εθνικών ή ευρωπαϊκών στατιστικών στον τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας,

δ)η) τη μέριμνα για τη διασφάλιση έγκυρης και επίκαιρης πληροφόρησης για τα ζητήματα της νομοθεσίας, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας στον ιστότοπο της υπηρεσίας,

δ)θ) τη μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας σε συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 

ε) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου είναι αρμόδιο:

 

ε)α) για τη γραμματειακή υποστήριξη της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, την τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου,

ε)β) την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας,

ε)γ) τη διακίνηση της εμπιστευτικής αλληλογραφίας οποιασδήποτε διαβάθμισης,

ε)δ) την ενημέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τη Διεύθυνση, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,

ε)ε) τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.