Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:

 

α) τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της πολιτικής για τη διοίκηση του προσωπικού του Φορέα και των εποπτευόμενων φορέων,

 

β) την παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση διαδικασιών,

 

γ) την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας καθώς και των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας,

 

δ) την προώθηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

 

ε) τη σύνταξη των απόψεων της Διοίκησης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια και την εμπρόθεσμη αποστολή τους σε αυτά,

 

στ) τη διάθεση και την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των απαραίτητων για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων του Τομέα Μακεδονίας Θράκης πληροφοριακών συστημάτων,

 

ζ) τη συνεργασία με κάθε αρχή για την προώθηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφόρησης για κάθε θέμα, που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.

 

2. Η ανωτέρω Διεύθυνση συγκροτείται από 3 τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες ως εξής:

 

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Τη διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Φορέα και την τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του.

 

β)β) Την επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού του Φορέα, τον προγραμματισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και τη στελέχωση των υπηρεσιών του Φορέα.

 

γ)γ) Τον χειρισμό των θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Φορέα και τη μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Φορέα, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

 

δ)δ) Τη συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Φορέα και τον ορισμό εκπροσώπων του Φορέα σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές άλλων Υπουργείων και φορέων.

 

ε)ε) Τη διοικητική εποπτεία των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων.

 

στ)στ) Την υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού και του πειθαρχικού συμβουλίου.

 

ζ)ζ) Τη μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας και την ανίχνευση σε συνάρτηση με τα περιγράμματα αυτά των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Φορέα, την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

η)η) Τη μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, καθώς και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων.

 

θ)θ) Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Φορέα.

 

ι)ι) Τη μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες του Φορέα.

 

ι)α)ι)α) Την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του Φορέα, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών.

 

ι)β)ι)β) Την εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.

 

ι)γ)ι)γ) Τη μελέτη και εισήγηση μέτρων προκειμένου οι διοικητικές διαδικασίες να καταστούν συμβατές με τα σύγχρονα πρότυπα ISO.

 

ι)δ)ι)δ) Την έκδοση αποφάσεων για μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας του συνόλου προσωπικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ι)ε)ι)ε) Την έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων-διαχειριστών.

 

β) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Το Τμήμα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Την υποστήριξη των υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

β)β) Την ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων, των εφαρμογών λογισμικού, των δικτυακών υποδομών, των τηλεφωνικών συνδέσεων και του διαδικτυακού τόπου του Φορέα.

 

γ)γ) Τη μέριμνα για την τεχνική και την οργανωτική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα με αντίστοιχα συστήματα κεντρικών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

 

δ)δ) Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, μελετών, για την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα, τις εφαρμογές λογισμικού, τις δικτυακές υποδομές, τις τηλεφωνικές συνδέσεις καθώς και τον διαδικτυακό τόπο του φορέα.

 

γ) Τμήμα Γραμματείας Το Τμήμα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Τη διαχείριση της εισερχόμενης και της εξερχόμενης αλληλογραφίας της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) και των συστεγαζόμενων υπηρεσιών.

 

β)β) Την τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή/ και ηλεκτρονικού ) της ΚΥ.

 

γ)γ) Την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπολοίπων τμημάτων της ΚΥ και της Γραμματείας.

 

δ)δ) Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, όπου αυτή εξακολουθεί να απαιτείται κατά κείμενες διατάξεις.

 

ε)ε) Την εξυπηρέτηση και η πληροφόρηση του πολίτη.

 

στ)στ) Την τήρηση του αρχείου της ΚΥ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.