Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την εισήγηση και την επεξεργασία πολιτικών και μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών λόγω φύλου. Η Διεύθυνση παρέχει το κοινό πλαίσιο λειτουργίας και δεοντολογίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους που λειτουργούν σε όλη τη χώρα καθώς και της Γραμμής SOS 15900. Επιπλέον, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εισήγηση πολιτικών, εξειδικευμένων δράσεων και παρεμβάσεων για τις γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α.) στο πλαίσιο θεσμικών συνεργασιών με φορείς της κεντρικής διοίκησης και Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και τις ΜΚΟ.

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για το συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης κάθε μορφής βίας που καλύπτεται από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018).

 

2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα καθώς και τις περιφερειακές υπηρεσίες:

 

α. Τμήμα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.

 

β. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων.

 

γ. Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης Διαδικασιών.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών είναι αρμόδιο για:

 

α)α. Την εισήγηση και την προώθηση μέτρων για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας λόγω φύλου (σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής), σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

 

α)β. Την παροχή του Κοινού Πλαισίου λειτουργίας και δεοντολογίας των Συμβουλευτικών Κέντρων, των Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους και της Γραμμής SOS 15900 και της μεθοδολογίας προσέγγισης της συμβουλευτικής μέσω εργαλείων προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ενιαίο σύστημα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πανελλαδικό Δίκτυο των δομών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.

 

α)γ. Την παρακολούθηση και αξιολόγηση μελετών και ερευνών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας.

 

α)δ. Το σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίας με υπερεθνικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με εθνικούς φορείς, αναφορικά με τα θέματα της βίας κατά των γυναικών.

 

α)ε. Την ανάπτυξη και υλοποίηση Εθνικής Καμπάνιας Ενημέρωσης πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών υλοποιώντας δράσεις δημοσιότητας με την αξιοποίηση διάφορων επικοινωνιακών μέσων.

 

α)στ. Τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές του δημόσιου τομέα και της αυτοδιοίκησης για τη χάραξη πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

 

α)ζ. Την παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πολίτες, οι οποίες αφορούν κυρίως σε θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

 

α)η. Τον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίας (π.χ. με Αστυνομία, Ξενώνες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Νοσοκομεία κ.α., αλλά και υπερεθνικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς).

 

α)θ. Την καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

α)ι. Την εισήγηση μέτρων και πολιτικών για την αποτελεσματικότερη παροχή προστασίας στους πολίτες - χρήστες των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

α)ι)α. Την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών (π.χ. επισκέψεις σε σχολεία, δήμους κ.λ.π.).

 

α)ι)β. Την εποπτεία της λειτουργίας της Γραμμής SOS 15900.

 

α)ι)γ. Την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης κάθε μορφής βίας που καλύπτεται από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

 

β. Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων, είναι αρμόδιο για:

 

β)α. Την επεξεργασία και προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση διακρίσεων λόγω φύλου, που αντιμετωπίζουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μετανάστριες, γυναίκες πρόσφυγες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες Pομά κ.λ.π.) με στόχο την κοινωνική ένταξη τους και την κοινωνική συνοχή.

 

β)β. Τη συνεργασία και δικτύωση με όλους τους συναρμόδιους φορείς για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στο πλαίσιο του εθνικού, περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού για την κοινωνική πολιτική.

 

β)γ. Τον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίας με υπερεθνικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με εθνικούς φορείς, αναφορικά με τα θέματα των πολλαπλών διακρίσεων.

 

β)δ. Την παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ) κ.λ.π.

 

β)ε. Τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές του δημόσιου τομέα και της αυτοδιοίκησης για τη χάραξη εξειδικευμένων δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πολλαπλών διακρίσεων.

 

β)στ. Την παρακολούθηση μελετών και ερευνών σε θέματα σεξισμού και ταυτοτήτων φύλου, και αφετέρου η υλοποίηση επιμορφωτικών παρεμβάσεων σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για την καταπολέμηση των διακρίσεων που συνδέονται με τις ταυτότητες φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

β)ζ. Την ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης για τα θέματα αρμοδιότητάς του και υλοποίηση αυτών σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας.

 

γ. Το Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης Διαδικασιών, είναι αρμόδιο για:

 

γ)α. Την τήρηση, την επεξεργασία και διάχυση, εντός και εκτός της Υπηρεσίας, στοιχείων, που σχετίζονται με την παρακολούθηση της πορείας και των δεικτών για την ισότητα των φύλων, καθώς και την πληροφόρηση για θέματα ισότητας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

 

γ)β. Την επεξεργασία και τεκμηρίωση των εισηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που έχουν στόχο την προώθηση νομοθετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων σε όλους τους τομείς έκφρασης της ανθρώπινης προσωπικότητας.

 

γ)γ. Τη μελέτη της εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας και την παρακολούθηση της εφαρμογής της, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

γ)δ. Τη συλλογή και κωδικοποίηση διατάξεων σε θέματα ισότητας των Φύλων.

 

γ)ε. Τον προγραμματισμό των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σε ανθρώπινο δυναμικό.

 

γ)στ. Τον χειρισμό θεμάτων, που αφορούν προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που διατίθεται στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή πρακτικής άσκησης ή προσφοράς εργασίας σε εθελοντική βάση (προγράμματα ΟΑΕΔ, ΑΤΛΑΣ).

 

γ)ζ. Τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.

 

γ)η. Τη μέριμνα για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας.

 

γ)θ. Τη μέριμνα για τη συγκρότηση, ορισμό μελών και λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

γ)ι. Τη μέριμνα για την προώθηση και παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευσή τους, των νομοθετικών και άλλων κειμένων, που καταρτίζονται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

 

γ)ι)α. Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και τον απολογισμό δράσεων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

γ)ι)β. Την τήρηση γενικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

 

γ)ι)γ. Τη διακίνηση και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

 

γ)ι)δ. Την επικύρωση και τη βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων εγγράφων ή δικαιολογητικών και του γνήσιου της υπογραφής.

 

γ)ι)ε. Την τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

γ)ι)στ. Την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και την γνωστοποίηση τους στην αρμόδια Διεύθυνση.

 

γ)ι)ζ. Την παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και υποβολή προτάσεων για αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εργασιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών τους.

 

γ)ι)η. Την εύρυθμη διοικητική λειτουργία και οργάνωση των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Υπηρεσίας και την εφαρμογή των κανόνων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

γ)ι)θ. Τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τους φορείς συνεργασίας της Υπηρεσίας.

 

γ)κ. Τον συντονισμό, σε συνεργασία με τις αρμόδιους φορείς, του έργου της ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και φορέων σε θέματα ισότητας.

 

γ)κ)α. Την επιμέλεια για την έκδοση ενημερωτικών βιβλίων, περιοδικών, ενημερωτικών φυλλαδίων, οπτικού δίσκου και ανακοινώσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

γ)κ)β. Τη μέριμνα για τη διάχυση ενημερωτικού υλικού, σε κάθε περίπτωση εκδηλώσεων και συναντήσεων αναφορικά με θέματα ισότητας, καθώς και την παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο σχετικής πληροφόρησης για το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.