Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες απευθείας στον Υφυπουργό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες για την Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) και τους εποπτευόμενους φορείς που δεν έχουν συστήσει μονάδες εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 3492/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

α) Την εκτέλεση ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:

 

α)α) Τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευομένων φορέων και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

 

β)β) Τον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων δικαίου, τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθμός 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευομένων φορέων.

 

γ)γ) Την αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευομένων φορέων (δηλαδή την αξιολόγηση της λειτουργίας τους βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης).

 

δ)δ) Την αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευομένων φορέων.

 

ε)ε) Τον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του Φορέα και των εποπτευομένων φορέων, με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.

 

στ)στ) Τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες / μηχανισμοί ελέγχου.

 

ζ)ζ) Τη διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.

 

β) Την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της ΚΥ και των εποπτευομένων φορέων.

 

γ) Τη διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών της ΚΥ καθώς και των εποπτευομένων φορέων.

 

δ) Τη διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς.

 

ε) Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.

 

στ) Την έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 

ζ) Την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες στο φορέα ή στους εποπτευόμενους φορείς.

 

2. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Την παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες, που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης.

 

β) Τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του νόμου 4048/2012, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις.

 

γ) Τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων.

 

δ) Την επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Φορέα που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης.

 

ε) Τη συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του νόμου [Ν] 3133/2003 των κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.

 

στ) Τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του νόμου 4048/2012.

 

ζ) Τη συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Φορέα και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών τους προτάσεων.

 

η) Τον συντονισμό, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Φορέα για τη συλλογή πληροφοριών, την επεξεργασία σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού/Υφυπουργού των σχετικών απαντήσεων και την προώθησή τους στην Βουλή.

 

3. Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Τύπου και Εθιμοτυπίας Το Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Τύπου και Εθιμοτυπίας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Την προβολή του έργου του Φορέα στον περιφερειακό τύπο και την αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας του Φορέα με τους πολίτες και τους φορείς.

 

β) Την επεξεργασία των στόχων και των μέσων υλοποίησης της επικοινωνιακής πολιτικής.

 

γ) Την ενημέρωση του γενικού, αλλά και των ειδικών κατηγοριών κοινού, για τις δράσεις του Φορέα στους τομείς αρμοδιότητάς του, με την παραγωγή ειδήσεων και ενημερωτικού υλικού και διοχέτευσή τους στον κατάλληλο κατά περίπτωση αποδέκτη (περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, επαγγελματικές οργανώσεις, δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς κ.λ.π.).

 

δ) Την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων προβολής και δημοσίων σχέσεων του Φορέα (ημερίδες, συνέδρια, συνεντεύξεις τύπου, συναντήσεις).

 

ε) Την υποστήριξη των υπολοίπων υπηρεσιών του Φορέα για την δραστηριότητά τους που αφορά πληροφόρηση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για τον τομέα αρμοδιότητάς τους.

 

στ) Τη λειτουργία αρχείου πληροφοριακού υλικού για το σύνολο των υπηρεσιών του Φορέα.

 

ζ) Την καθημερινή επισκόπηση του περιφερειακού τύπου για τη συγκέντρωση ειδήσεων, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Φορέα και την κατάρτιση σχετικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών του.

 

η) Την υποδοχή, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των απευθυνόμενων στις υπηρεσίες του Φορέα δημοσιογράφων.

 

θ) Την τήρηση του πρωτοκόλλου εθιμοτυπίας.

 

ι) Την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της περιοχής Μακεδονίας Θράκης για τις κρατικές δραστηριότητες και τη συνεργασία με τα γραφεία τύπου του χώρου ευθύνης του.

 

ι)α) Τη φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων και διοχέτευση του υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα του Φορέα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.