Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον οργανωτικό σχεδιασμό του Υπουργείου, τη μέτρηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των οργανικών μονάδων αυτού βάσει ενιαίων και θεσμικά κατοχυρωμένων προτύπων, το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης αυτών, την ορθολογική στελέχωση των οργανικών μονάδων και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου, την θέσπιση και προβολή των θεμάτων εθιμοτυπίας και καθορισμού των κανόνων που διέπουν το προβάδισμα των οργάνων του κράτους, τον καθορισμό εορτών και αργιών και τα θέματα της σημαίας. Επίσης μεριμνά για την κάλυψη των τεχνικών αναγκών του Υπουργείου και των τεχνικών θεμάτων που αφορούν τα έργα, τις μελέτες και τις υπηρεσίες των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία:

 

α. Τμήμα Προσωπικού.

 

β. Τμήμα Ποιότητας και Εθιμοτυπίας.

 

γ. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

 

ε. Γραφείο Βιβλιοθήκης.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και του Γραφείου που υπάγονται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα Προσωπικού, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που άπτεται του σχεδιασμού των οργανωτικών μονάδων του Υπουργείου και του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, και ειδικότερα για:

 

α)α. Τον οργανωτικό σχεδιασμό του Υπουργείου, καθώς και τη μέριμνα για την τροποποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Οργανισμού του Υπουργείου.

 

α)β. Το διορισμό και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του τακτικού προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού.

 

α)γ. Τα ζητήματα που αφορούν το έκτακτο προσωπικό του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

α)δ. Τον διορισμό και τη λύση της σχέσης, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού ειδικών θέσεων και των μετακλητών υπαλλήλων.

 

α)ε. Τον καθορισμό των αποδοχών, καθώς και την κατάρτιση ειδικών συλλογικών συμβάσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

α)στ. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίμηση των αναγκών του Υπουργείου σε θέσεις τακτικού προσωπικού και την κατανομή τους σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες.

 

α)ζ. Την τήρηση του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου και την έκδοση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών τους.

 

α)η. Τη μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων.

 

α)θ. Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων και της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

α)ι. Τη μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους του Υπουργείου.

 

α)ι)α. Τη μέριμνα για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, υπερωριακής απασχόλησης και τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων του Υπουργείου.

 

α)ι)β. Τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν εντός του Υπουργείου, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλων του Υπουργείου για συμμετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια άλλων φορέων.

 

α)ι)γ. Τη μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου, καθώς και την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους και τη μέριμνα για την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων ή την ειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσής τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα.

 

α)ι)δ. Την τήρηση βάσεων δεδομένων που αφορούν το προσωπικό του Υπουργείου, οι οποίες ενημερώνονται για κάθε μεταβολή.

 

β. Το Τμήμα Ποιότητας και Εθιμοτυπίας, είναι αρμόδιο για:

 

β)α. Την εθιμοτυπία και το προβάδισμα.

 

β)β. Τα ζητήματα εθνικής αντίστασης.

 

β)γ. Την εισήγηση και την κατάρτιση σχεδίων πράξεων για την αναγνώριση μαρτυρικών πόλεων και χωριών και τη διοικητική υποστήριξη της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997.

 

β)δ. Την εισήγηση και προετοιμασία σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για την καθιέρωση εορτών και αργιών.

 

β)ε. Τα ζητήματα που άπτονται της εθνικής σημαίας και του σημαιοστολισμού.

 

β)στ. Τη σύνταξη των σχεδίων αποφάσεων για κηδείες με δημόσια δαπάνη για πρόσωπα αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

β)ζ. Τα θέματα που αφορούν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης.

 

β)η. Την ανάλυση και τον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών με σκοπό την απλούστευση αυτών, την κατάργηση περιττών γραφειοκρατικών τύπων και διατυπώσεων, την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών και την αξιοποίηση των τεχνολογιών οργάνωσης, πληροφορικής και επικοινωνιών, και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

 

β)θ. Τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων και διοικητικών ερευνών σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ή σε περιπτώσεις διαπιστουμένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

β)ι. Τον σχεδιασμό συστημάτων και την εφαρμογή μεθόδων παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας αυτών, καθώς και τον εντοπισμό περιοχών γραφειοκρατικών παθολογιών και τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των αποτελεσμάτων της οργανωμένης δράσης.

 

β)ι)α. Τη σύνταξη και επικαιροποίηση εντύπου περιγραφής καθηκόντων και εργασιακού αντικειμένου ανά θέση εργασίας.

 

β)ι)β. Την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους.

 

β)ι)γ. Την εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας και ιδίως του κοινού πλαισίου αξιολόγησης.

 

β)ι)δ. Τη μελέτη και εισήγηση μέτρων προκειμένου οι διοικητικές διαδικασίες να καταστούν συμβατές με τα σύγχρονα πρότυπα ISO.

 

γ. Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για:

 

γ)α. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου.

 

γ)β. Την ενημέρωση ως προς τεχνικά ζητήματα για τη σύνταξη σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και σχετικών εγκυκλίων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

γ)γ. Τη σύνταξη εγκυκλίων τεχνικού περιεχομένου και την παροχή προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οδηγιών για τη σύνταξη μελετών και τη διαχείριση τεχνικών έργων.

 

γ)δ. Τον έλεγχο και την εισήγηση θεώρησης μελετών τεχνικών έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου του εκάστοτε ισχύοντος ορίου και των αντίστοιχων ανακεφαλαιωτικών πινάκων τους με αναθέτουσα αρχή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή νομικό τους πρόσωπο, ίδρυμα ή επιχείρηση αυτών.

 

γ)ε. Την αξιολόγηση μελετών σύμπραξης τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή και εκμετάλλευση έργων με κριτήριο τη βιωσιμότητα της επένδυσης με όρους ελεύθερης αγοράς.

 

γ)στ. Την υποστήριξη των οργανικών μονάδων του Υπουργείου επί τεχνικών θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

γ)ζ. Την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στα θέματα αρμοδιότητάς της.

 

γ)η. Την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

γ)θ. Τον έλεγχο και τη γνωμοδότηση επί περιβαλλοντικών μελετών, έργων και δραστηριοτήτων, με αναθέτουσα αρχή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή νομικό τους πρόσωπο, ίδρυμα ή επιχείρηση, στις περιπτώσεις εκείνες που αρμόδιος για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και επί των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

δ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, είναι αρμόδιο για:

 

δ)α. Τη διακίνηση της αδιαβάθμητης και εμπιστευτικής αλληλογραφίας οποιασδήποτε διαβάθμισης.

 

δ)β. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου του κεντρικού πρωτοκόλλου, καθώς και τη χρήση και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

δ)γ. Την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 

δ)δ. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του Γενικού Αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας και την υποβολή προτάσεων για την εκκαθάριση του κρινόμενου ως άχρηστου υλικού.

 

δ)ε. Την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

 

δ)στ. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των διοικητικών αρχών και υπαλλήλων, καθώς και των πολιτών.

 

ε. Το Γραφείο Βιβλιοθήκης, είναι αρμόδιο για:

 

ε)α. Τη μέριμνα για την καθημερινή λειτουργία, τον εμπλουτισμό και τον εξοπλισμό με εποπτικά μέσα της βιβλιοθήκης του Υπουργείου.

 

ε)β. Την εισήγηση για τις ανάγκες σε βιβλία, περιοδικά και εν γένει έντυπο υλικό.

 

ε)γ. Την ευθύνη για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και κατάταξης του διαθέσιμου υλικού αυτής με άξονα την βιβλιοθηκονομική και αρχειονομική τεκμηρίωσή του καθώς και την κατάρτιση ευρετηρίων και κανόνων δανεισμού.

 

ε)δ. Την προβολή και ανάδειξη του υλικού της με κάθε πρόσφορο τρόπο καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών και ηλεκτρονικής διασύνδεσης με άλλους παρόμοιους φορείς, όπως Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με σκοπό τη διαρκή τροφοδότηση και τον εμπλουτισμό της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.