Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Μετατροπή θέσεων και εξορθολογισμός κλάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τις υφιστάμενες, λαμβάνοντας υπόψη και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα (ΦΕΚ 39/Α/2001) όπως ισχύει, μέχρι την ισχύ και δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:

 

1. Έξι (6) προσωποπαγείς θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού μετατρέπονται σε ισάριθμες οργανικές θέσεις (6) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού.

 

2. Τέσσερις (4) προσωποπαγείς θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού μετατρέπονται σε ισάριθμες οργανικές θέσεις (4) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού.

 

3. Οκτώ (8) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (8) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

4. Τρεις (3) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (3) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

5. Πέντε (5) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (5) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

6. Πέντε (5) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (5) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

7. Δύο (2) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (2) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

8. Μία (1) οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Μεταλλείων μετατρέπεται σε οργανική θέση (1) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

9. Έξι (6) προσωποπαγείς θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού μετατρέπονται σε ισάριθμες οργανικές θέσεις (6) του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού.

 

10. Δεκατέσσερις (14) προσωποπαγείς θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού μετατρέπονται σε ισάριθμες οργανικές θέσεις (14) του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

11. Ενενήντα δύο (92) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (92) του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

12. Μία (1) προσωποπαγής θέση μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων μετατρέπεται σε ισάριθμη οργανική θέση (1) του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

13. Μία (1) οργανική θέση μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού μετατρέπεται σε οργανική θέση (1) του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

14. Πέντε (5) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (5) του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού.

 

15. Τέσσερις (4) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (4) του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού.

 

16. Τέσσερις (4) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (4) του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού.

 

17. Μία (1) προσωποπαγής θέση προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού μετατρέπεται σε οργανική θέση (1) προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού.

 

18. Μία (1) οργανική θέση προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μετατρέπεται σε οργανική θέση (1) προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

19. Μία (1) οργανική θέση προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων μετατρέπεται σε οργανική θέση (1) προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

20. Τρεις (3) οργανικές θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (3) προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού.

 

21. Πέντε (5) οργανικές θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (5) προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

22. Εξήντα τέσσερις (64) οργανικές θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (64) προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

23. Δύο (2) οργανικές θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (2) προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού.

 

24. Δύο (2) οργανικές θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (2) προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού.

 

25. Έξι (6) οργανικές θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις (6) προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.