Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ως επιχειρησιακό στόχο την προώθηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και στις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού.

 

2. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α. Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού.

 

β. Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου.

 

γ. Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού, είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά στο μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του μόνιμου προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών. Είναι επίσης αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά στις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού. Ειδικότερα, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:

 

α)α. Την προώθηση για έγκριση από τα αρμόδια όργανα αιτημάτων πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

 

α)β. Τον διορισμό βάσει ειδικών διατάξεων.

 

α)γ. Την επεξεργασία και προώθηση για υπογραφή των σχεδίων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας του προσωπικού αυτού.

 

α)δ. Τη διοικητική υποστήριξη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α)ε. Τη διοικητική υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α)στ. Την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

α)ζ. Τη διαχείριση των θεσμικών θεμάτων που αφορούν στις αποδοχές και αποζημιώσεις του προσωπικού αυτού.

 

β. Το Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή μίσθωση έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των νομικών προσώπων αυτών. Είναι επίσης αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού. Ειδικότερα, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:

 

β)α. Την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το αντίστοιχο προσωπικό των πάσης φύσεως νομικών προσώπων αυτών.

 

β)β. Τον προγραμματισμό και την προώθηση αιτημάτων για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

 

β)γ. Την επεξεργασία και προώθηση για υπογραφή των σχεδίων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας του προσωπικού αυτού.

 

β)δ. Την προώθηση για υπογραφή των σχεδίων αποφάσεων για την απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από και προς φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

β)ε. Την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

β)στ. Τη διαχείριση των θεσμικών θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές και αποζημιώσεις του προσωπικού αυτού.

 

γ. Το Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αρμόδιο για:

 

γ)α. Την συγκέντρωση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στοιχείων, που αφορούν στο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων αυτών.

 

γ)β. Τη διαχείριση δεδομένων που αφορούν στο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την παροχή σχετικών στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου με τα λοιπά Υπουργεία, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Ένωση Περιφερειών και λοιπούς φορείς.

 

γ)γ. Την αξιοποίηση των δεδομένων του Μητρώου Προσωπικού για την ορθολογικότερη διάρθρωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.