Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα θέματα:

 

α. Την προώθηση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Διεθνείς Οργανισμούς στον τομέα της ισότητας των φύλων, με την αρωγή των τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ανάλογα με τη θεματολογία και το πεδίο πολιτικής.

 

β. Την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων συνεργασίας στον τομέα της ισότητας των φύλων.

 

γ. Την παρακολούθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας και πολιτικής με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων.

 

δ. Τον συντονισμό του έργου διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών ή τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που ασχολούνται με θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ε. Τον συντονισμό και την προετοιμασία της εκπροσώπησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις και τη μέριμνα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

στ. Τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

 

ζ. Την παρακολούθηση και εξασφάλιση συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

 

η. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της υπηρεσίας ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες για την προώθηση και εφαρμογή συστάσεων που έχει λάβει η χώρα μας στο πλαίσιο Διεθνών Συμφώνων και Συμβάσεων, καθώς και την παροχή πληροφοριών για τη δημιουργία των σχετικών Εθνικών Εκθέσεων.

 

θ. Την παρακολούθηση και εξασφάλιση συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.