Νόμος 4464/17

Ν4464/2017: Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4464/2017: Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 46/Α/2017), 04-07-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία-Πλαίσιο για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Ουλάν Μπατόρ, στις 30-04-2013, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) και του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Υπαλληλικός Κώδικας, νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)) και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)), όπως αντικαταστάθηκαν, αντίστοιχα, με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 29 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), καταργούνται.

 

2. Η υποπερίπτωση ζ)ζ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα και η υποπερίπτωση ζ)ζ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 29 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{ζ)ζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων των με αριθμό οίκοθεν ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/30214/2008 (ΦΕΚ 2349/Β/2008) και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.258/19975/2010 (ΦΕΚ 1592/Β/2010) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 40 μόρια. Πέραν της επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου, με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η επιμόρφωση που παρασχέθηκε αποκλειστικά από το ΕΚΔΔΑ πριν από τις 15-05-2009.

 

Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα και στο τέλος του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Ανεξάρτητες Αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες.}

 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4369/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) 1 προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας των ως άνω φορέων, και εφόσον δεν προβλέπεται θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στον φορέα, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο Υπουργό.}

 

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4369/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικότερα, ο αναπληρωτής του μέλους της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχει την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος και προέρχεται από τον ίδιο φορέα ή, εφόσον δεν υπάρχει πρόσωπο με την ίδια ιδιότητα, από άλλο φορέα.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4369/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων δύναται να συνεδριάζει και στην έδρα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.}

 

7. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για 5 θέσεις κατ' ανώτατο όριο ανά προκήρυξη. Από το ανωτέρω δικαίωμα συμμετοχής εξαιρούνται όσοι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης υπηρετούν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), όπως ισχύει.}

 

8. α) Στην παράγραφο 11 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4369/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου.}

 

β) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4369/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου.}

 

9. α) Στο άρθρο 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4369/2016, προστίθενται παράγραφοι 14 και 15 ως εξής:

 

{14. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται προϊστάμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την επιλογή του σε θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου, εφόσον δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας του κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης.

 

15. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου δεν έχει ο προϊστάμενος που απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, πριν από την πάροδο 2 ετών από την απόφαση απαλλαγής του ως προϊσταμένου.}

 

β) Στο άρθρο 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4369/2016, προστίθενται παράγραφοι 11 και 12 ως εξής:

 

{11. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται προϊστάμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την επιλογή του σε θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου, εφόσον δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας του κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης.

 

12. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου δεν έχει ο προϊστάμενος που απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, πριν από την πάροδο 2 ετών από την απόφαση απαλλαγής του ως προϊσταμένου.}

 

Άρθρο τρίτο: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016)

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων, το οποίο λειτουργεί σε τρία τμήματα.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 31 του νόμου 4369/2016 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Το άρθρο 4 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014) καταργείται.}

 

3. Η εξέταση των αιτήσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 6 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα και του προεδρικού διατάγματος 69/2016 (ΦΕΚ 127/Α/2016), οι οποίες εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, κατ' εφαρμογή των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 30 του νόμου 4369/2016, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και η σχετική απόφαση πρέπει να έχει εκδοθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην οικεία προκήρυξη, οπότε και ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκκρεμούν κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, γνωστοποιούν εγγράφως στο αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής τους υπηρεσιακό συμβούλιο, την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

 

Άρθρο τέταρτο

 

1. Μετά την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Δ' του νόμου 4369/2016, ειδικά συστήματα επιλογής προϊσταμένων για υπάλληλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται ή να διατηρούνται σε ισχύ με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης του τελευταίου.

 

Προϊστάμενοι που επελέγησαν και τοποθετήθηκαν βάσει ειδικών διατάξεων έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων στο προηγούμενο εδάφιο προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους κατόπιν επιλογής.

 

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρείται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

Άρθρο πέμπτο: Τροποποίηση του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013)

 

Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, οι κλάδοι, από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, καθώς και τυχόν πρόσθετα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης ευθύνης.}

 

Άρθρο έκτο

 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως προϊστάμενοι της ΓΔΟΥ επιλέγονται υπάλληλοι με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με διετή τουλάχιστον εμπειρία στα ίδια θέματα.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/ΟΙΚ.23459/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2595/Β/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) τριετής, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, διετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικού αντικειμένου και ιδίως στα κάτωθι θέματα:}

 

Άρθρο έβδομο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 63 παράγραφος 1 αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-04-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.