Νόμος 4456/17

Ν4456/2017: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4456/2017: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 24/Α/2017), 01-03-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Εθνικό σημείο επαφής

Άρθρο 4: Γνωστοποίηση ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με έδρα την Ελλάδα

Άρθρο 5: Γνωστοποίηση ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος με έδρα την Ελλάδα

Άρθρο 6: Διακίνηση εσόδων και δαπανών

Άρθρο 7: Γνωστοποίηση υπεύθυνων για την οικονομική διαχείριση

Άρθρο 8: Διαχείριση οικονομικών - Έλεγχοι

Άρθρο 9: Νομική προσωπικότητα και διάλυση ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος

Άρθρο 10: Εφαρμογή διατάξεων του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002)

Άρθρο 11: Κυρώσεις

Άρθρο 12: Τελικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

 

Άρθρο 13: Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Άρθρο 14: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2713/1999 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 89/Α/1999)

Άρθρο 15: Παράταση προθεσμιών πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης

Άρθρο 16: Εκκαθάριση δαπανών Περιφερειών

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις θεμάτων Διεύθυνσης Ιθαγένειας

Άρθρο 18: Επιτροπές επίλυσης φορολογικών διαφορών

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις θεμάτων περιουσίας των καταργηθεισών σχολών δημοτικής αστυνομίας

Άρθρο 20: Ερμηνευτική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009)

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Άσκηση αρμοδιότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών

Άρθρο 23: Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης

Άρθρο 24: Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης

Άρθρο 25: Διευθέτηση ζητημάτων δαπανών καθαριότητας δημοσίων υπηρεσιών και κτιρίων

Άρθρο 26: Κατάταξη πρώην προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας που έχει ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

Άρθρο 27: Αναβολή εκλογών Επιμελητηρίων

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Διάταξη για ιδιώτες μέλη Επιτροπών του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995)

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 31: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011)

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 32: Υποθηκοφυλακεία - Τροποποίηση του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 811/1971 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 153/1967 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [ΠΔ] 19-07-1941 κανονιστικού διατάγματος περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους (ΦΕΚ 9/Α/1971)

Άρθρο 33: Τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών

Άρθρο 34: Τροποποίηση του νόμου 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 148/Α/2016)

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 35: Εξουσιοδοτική διάταξη ανακήρυξης Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

Άρθρο 36: Χρηματικά Εντάλματα

Άρθρο 37: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013)

Άρθρο 38: Τροποποιήσεις στο νόμο 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016)

Άρθρο 39

Άρθρο 40: Τροποποιήσεις στο νόμο [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016)

Άρθρο 41: Τροποποίηση της παραγράφου 2)β του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)

Άρθρο 42: Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 43: Προαγωγή Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 44: Κατάταξη Επιλαχόντων

Άρθρο 45: Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49: Τροποποίηση του νόμου 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 50: Τροποποίηση των άρθρων 4 και 4Α του νόμου [Ν] 3864/2010

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών Υγείας

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-03-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.