Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Αποστολή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ακολουθώντας τη διεθνή εμπειρία και έχοντας ως σκοπό την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα, αφενός αναπτύσσει αυτόνομες πολιτικές ισότητας των φύλων σε όλα τα πεδία πολιτικής, αφετέρου παρεμβαίνει οριζόντια σε όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής (αναπτύσσοντας θεσμικές συνεργασίες), ώστε να αντιμετωπιστούν οι έμφυλες διακρίσεις σε κάθε πεδίο άσκησης πολιτικής.

 

Στρατηγικός στόχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων είναι η χάραξη γενικότερα των πολιτικών προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, η υποστήριξη και παρακολούθηση δράσεων για την ισότητα των φύλων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

2. Για το σκοπό αυτό η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων:

 

α) Σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται τις προτεραιότητες πολιτικής και τους άξονες δράσης για την ισότητα των φύλων και την ίση μεταχείριση, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, την άρση των στερεοτύπων λόγω φύλου.

 

β) Παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης μέσω της ανάπτυξης εξειδικευμένων εργαλείων.

 

γ) Σχεδιάζει και συντονίζει νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες σχετικές με τις πολιτικές ισότητας των δύο φύλων.

 

δ) Αναπτύσσει, μελετά και συντονίζει δράσεις που προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών.

 

ε) Ορίζει νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ενθάρρυνση ανάληψης προγραμμάτων και την υλοποίηση πρωτοβουλιών, με στόχο την προώθηση της ισότητας.

 

στ) Οργανώνει και συντονίζει κεντρικούς και τοπικούς φορείς σε θέματα ισότητας.

 

ζ) Συνεργάζεται με γυναικείες οργανώσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) σε θέματα ισότητας.

 

η) Συνεργάζεται με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας των Φύλων (ΚΕΘΙ).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.