Νόμος 4483/17 - Άρθρο 126

Άρθρο 126: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

 

2. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής μεταφέρονται οι υφιστάμενες στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014), Διευθύνσεις Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.

 

3. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό, συντονισμό και εποπτεία δημοσίων πολιτικών, θεσμικών δράσεων και αναπτυξιακών εργαλείων που αποβλέπουν στην προαγωγή της οικονομικής αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές. Στο πλαίσιο αυτό επιμελείται και προωθεί τη θέσπιση κανόνων που διέπουν την οικονομική διοίκηση και διαχείριση τους, την περιουσία και τα έσοδα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την ορθολογική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), και άλλων εσόδων ή επιχορηγήσεων που προβλέπονται υπέρ αυτών. Παράλληλα διαχειρίζεται το ΠΔΕ του Υπουργείου και τα κάθε είδους αναπτυξιακά προγράμματα που περιλαμβάνονται σε αυτό και αποσκοπούν στην αναπτυξιακή προοπτική των μονάδων της αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών.

 

4. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α. Τη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

β. Τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

 

5. Οι Διευθύνσεις Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής αποτελούνται από τις οργανικές μονάδες και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα οικεία άρθρα του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014), όπως αυτό ισχύει κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης 42248/2016 (ΦΕΚ 4344/Β/2016).

 

6. Οι θέσεις Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείου είναι αυτές που προβλέπονται στα οικεία άρθρα του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014), όπως αυτό ισχύει και της κοινής υπουργικής απόφασης 42248/2016 (ΦΕΚ 4344/Β/2016) και στελεχώνονται με τους Προϊσταμένους, τις θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014, όπως αυτό ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης έχει ως στρατηγικό στόχο:

 

α) Το σχεδιασμό της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων και των αναγκών σε προσωπικό, καθώς και την κατανομή, εξέλιξη και αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.

 

β) Το σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών λειτουργιών του Υπουργείου, την αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές ροές αρμοδιότητας του Υπουργείου, τον έλεγχο, την εκκαθάριση και εξόφληση των κάθε είδους δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών του προσωπικού του Υπουργείου.

 

γ) Τον αποδοτικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση των προμηθειών και την αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών και εγκαταστάσεων του Υπουργείου.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α. Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας.

β. Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

γ. Το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.