Νόμος 4483/17

Ν4483/2017: Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4483/2017: Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 107/Α/2017), διόρθωση (ΦΕΚ 147/Α/2017), 31-07-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Λύση - εκκαθάριση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Άρθρο 12: Παράταση προθεσμίας επέκτασης χωρικής αρμοδιότητας Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Άρθρο 13: Κατάταξη προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης που προέκυψαν από συγχωνεύσεις

Άρθρο 14: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης προς τον οικείο Δήμο

 

Μέρος Δεύτερο: Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Διατάξεις σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών - Διατάξεις σχετικές με την καταστατική θέση των αιρετών

 

Άρθρο 15: Θέματα λύσης επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις σχετικές με τις πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 17: Ερμηνευτική διάταξη

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Συμμετοχή περισσότερων δήμων σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού

Άρθρο 20: Επιχορήγηση από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού νομικών προσώπων αυτών, που συνιστώνται για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους για το θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Άρθρο 21: Μεταφορά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λοιπούς φορείς αυτών

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων

Άρθρο 23: Συνέχιση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 24: Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για την παροχή διοικητικής υποστήριξης

Άρθρο 26: Προμήθειες πετρελαιοειδών και τροφίμων

Άρθρο 27: Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 176 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 28: Παράταση προθεσμίας του άρθρου 43 του νόμου 4369/2016

Άρθρο 29: Ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών

Άρθρο 30: Βραβεία και χορηγίες για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Άρθρο 31: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 75/2011

Άρθρο 32: Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ορεινών και νησιωτικών περιοχών

Άρθρο 33: Αντιμισθία Αντιδημάρχων - Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων

Άρθρο 34: Δαπάνες μετακίνησης Αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων

Άρθρο 35: Επιβοήθηση έργου αιρετών ΑμεΑ

Άρθρο 36: Τροποποίηση του άρθρου 243 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 37: Αποζημίωση των μελών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 38: Επανασύσταση θέσεων δημοσιογράφων στις Περιφέρειες

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Διατάξεις σχετικές με την οικονομική λειτουργία, τα έσοδα, την περιουσία και την αναπτυξιακή πολιτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 39: Διαχείριση πάγιας προκαταβολής

Άρθρο 40: Διπλογραφικό Σύστημα στα νομικά πρόσωπα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού

Άρθρο 41: Υποβολή οικονομικών στοιχείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 42: Προληπτικός έλεγχος δαπανών περιφερειών

Άρθρο 43: Χρήση Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα

Άρθρο 44: Ταμειακή υπηρεσία ιδρυμάτων περιφερειών - Οικονομική διοίκηση ιδρυμάτων δήμων

Άρθρο 45: Τροποποίηση του άρθρου 79 του νόμου 4316/2014

Άρθρο 46: Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τους

Άρθρο 47: Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών δήμων

Άρθρο 48: Μεταφορά μαθητών

Άρθρο 49: Μεταφορά πιστώσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού

Άρθρο 50: Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 51: Διευκόλυνση πληρωμής βοηθημάτων

Άρθρο 52: Ρυθμίσεις οφειλών προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 53: Επέκταση ρύθμισης

Άρθρο 54: Τροποποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων του άρθρου 21 του νόμου 4039/2012

Άρθρο 55: Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ' υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο

Άρθρο 56: Μισθώσεις περιπτέρων και κυλικείων

Άρθρο 57: Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου

Άρθρο 58: Τροποποίηση του άρθρου 170 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)

Άρθρο 59: Βεβαίωση περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 60: Απαλλαγή από τέλος ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 61: Τροποποίηση του άρθρου 32 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014)

Άρθρο 62: Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 63: Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος

Άρθρο 64: Φόρος εισοδήματος επί της ακίνητης περιουσίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 65: Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 66: Παραχώρηση χρήσης πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δημοπρασία

Άρθρο 67: Καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις

Άρθρο 68: Απόδοση χρηματικών διαθεσίμων από το λογαριασμό Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους

Άρθρο 69: Καθολική διαδοχή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 70: Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων στις Περιφέρειες

Άρθρο 71: Μεταβίβαση σχολικών ακινήτων στους Δήμους

Άρθρο 72: Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων

Άρθρο 73: Παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων σε Περιφέρειες

Άρθρο 74: Τροποποίηση της παραγράφου 1)α του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 75: Τροποποίηση άρθρου 69Ε του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 76: Προγραμματικές συμβάσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την απομάκρυνση πυλώνων υψηλής τάσεως

Άρθρο 77: Χρήση ρυμουλκούμενων από δήμους για αποκομιδή απορριμμάτων

Άρθρο 78: Κάλυψη από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δαπανών ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων

Άρθρο 79: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικτύων δήμων και περιφερειών

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Διατάξεις σχετικές με το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών

 

Άρθρο 80: Διορισμός καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στα οποία έχουν κατανεμηθεί

Άρθρο 81: Διορισμοί βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που έχουν εκδοθεί από 01-01-2009 έως 31-12-2015

Άρθρο 82: Κάλυψη οργανικών θέσεων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 3584/2007

Άρθρο 83: Κατάταξη προσωπικού σε συγχωνευθέντες Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 84: Αναπλήρωση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 85: Αποσπάσεις προσωπικού

Άρθρο 86: Αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 163 του νόμου [Ν] 3584/2007

Άρθρο 87: Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 88: Τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 4325/2015

Άρθρο 89: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Άρθρο 90: Σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών

Άρθρο 91: Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους Περιφερειακών Ενοτήτων νησιωτικών περιοχών

Άρθρο 92: Επιλογή προϊσταμένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 93: Τροποποίηση του άρθρου 28 του νόμου 4369/2016

Άρθρο 94: Πρόσληψη υδρονομέων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου

Άρθρο 95: Γονεϊκές άδειες

Άρθρο 96: Έλεγχος των κατ' οίκον ασθενούντων υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 97: Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 98: Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Άρθρο 99: Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών - Άρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα

Άρθρο 100: Παύση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων

Άρθρο 101: Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Άρθρο 102: Νομική στήριξη υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 103: Ρύθμιση θεμάτων μουσικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 104: Παράταση των υπηρεσιών των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), των Κέντρων Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΕΔΗΦ) και Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων και των αντίστοιχων συμβάσεων του προσωπικού των προγραμμάτων αυτών

Άρθρο 105: Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 106: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 107: Προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

 

Μέρος Τρίτο: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας

 

Άρθρο 108: Έννοια και Φύση Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας

Άρθρο 109: Σκοποί και δραστηριότητες Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας

Άρθρο 110: Σύσταση και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας

Άρθρο 111: Μητρώο Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας

Άρθρο 112: Προσωπικό Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας

Άρθρο 113: Οικονομική Διαχείριση - Έλεγχος Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας

Άρθρο 114: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Τέταρτο

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Μητρώο πολιτών

 

Άρθρο 115: Δημιουργία Μητρώου Πολιτών

Άρθρο 116: Λειτουργία, ενημέρωση στοιχείων και διαχείριση Μητρώου Πολιτών

Άρθρο 117: Φιλοξενία πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών

Άρθρο 118: Αξιοποίηση του Μητρώου Πολιτών διαπιστευμένοι φορείς

Άρθρο 119: Αποδεικτική δύναμη των στοιχείων του Μητρώου Πολιτών

Άρθρο 120: Κατάργηση βιβλίων Δημοτολογίου

Άρθρο 121: Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς

Άρθρο 122: Πρόσβαση του Πολίτη στο Μητρώο Πολιτών

Άρθρο 123: Άσκηση ελέγχου από Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές

Άρθρο 123Α: Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί μετά τη μετάπτωση στο Μητρώο Πολιτών

Άρθρο 124: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 125: Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Άρθρο 126: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής

Άρθρο 127: Ρυθμίσεις σχετικές με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 128: Πληρωμές Κοινωνικών Προγραμμάτων από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 129: Κάλυψη πάγιων δαπανών Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Άρθρο 130: Μετονομασία Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου σε Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου - Κάσου

Άρθρο 131: Τέλεση πολιτικών γάμων

Άρθρο 132: Λειτουργία αμαξοστασίων Δήμων και εγκαταστάσεων εξυπηρετουσών μέσα μαζικής μεταφοράς

Άρθρο 133: Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών

Άρθρο 134: Εκποίηση υλικών που προέρχονται από τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και βιοαποβλήτων

Άρθρο 135: Τροποποίηση άρθρου 82 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος περί απαλλαγών από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές

Άρθρο 136: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002)

Άρθρο 137: Μεταφορά του ειδικού λογαριασμού του νόμου [Ν] 826/1978 (ΦΕΚ 194/Α/1978) στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών

Άρθρο 138: Κρατήσεις για την ονομασία του Δόκιμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και Δόκιμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β'

Άρθρο 139: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 140: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 998/1979

Άρθρο 141: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3208/2003

Άρθρο 142: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3889/2010

Άρθρο 143: Προσθήκη νέας παραγράφου 23 στο άρθρο 52 του νόμου 4280/2014

Άρθρο 144: Τροποποίηση διάταξης του νόμου 4423/2016

Άρθρο 145: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014

Άρθρο 146

Άρθρο 147

Άρθρο 148: Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016)

Άρθρο 149

Άρθρο 150

Άρθρο 151: Επικουρικό Προσωπικό Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 152: Τροποποίηση του άρθρου 68 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016)

Άρθρο 153: Παράταση Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι

Άρθρο 154: Τροποποίηση της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012)

Άρθρο 155: Μεταφορά ΑμεΑ

Άρθρο 156

Άρθρο 157: Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010)

Άρθρο 158

Άρθρο 159: Προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων

Άρθρο 160

Άρθρο 161: Θέματα πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης

Άρθρο 162: Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της κτηματογράφησης

Άρθρο 163

Άρθρο 164

Άρθρο 165

Άρθρο 166

Άρθρο 167

Άρθρο 168

Άρθρο 169: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-07-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.