Νόμος 4447/16 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εξαμηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας:

 

α) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, όπως για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία, φυσικοθεραπείες, ειδική αγωγή και λοιπές υπηρεσίες υγείας και

 

β) για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την μεν περίπτωση α' από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας για δε την περίπτωση β' είτε από τους κατασκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα είτε από τους εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές στην περίπτωση που το προϊόν εισάγεται. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και την πραγματική δαπάνη, μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων (rebates) και μη αποδεκτών δαπανών όπως αυτές προκύπτουν κατά τη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης και καταβάλλεται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υπολογισμού της αυτόματης επιστροφής, για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης για το σύνολο των παρόχων, το ποσό της αυτόματης επιστροφής υπολογίζεται για τις συγκεκριμένες μη εκκαθαρισθείσες δαπάνες επί του αιτούμενου ποσού μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων (rebates) και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεώς της, στο προηγούμενο εδάφιο, προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διακόπτει τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για το χρονικό διάστημα, μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ποσό της αυτόματης επιστροφής για κάθε συμβεβλημένο πάροχο για την περίπτωση α' και κατασκευαστή/προμηθευτή για την περίπτωση β' υπολογίζεται με βάση την προκαλούμενη δαπάνη προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας έναντι των παρεχόμενων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας.}

 

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται τα εξαμηνιαία επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος, ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών επιστροφής, η διαδικασία καταβολής ή τυχόν συμψηφισμού οφειλών, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης, τα κριτήρια διακοπής των συμβάσεων των παρόχων, καθώς και κάθε άλλη σχετική με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια.

 

Το αναλογούν ποσό αυτόματης επιστροφής υπολογίζεται σε επίπεδο υποκατηγορίας. Ειδικώς, για το έτος 2017 τα όρια των υποκατηγοριών δύνανται να προσδιορίζονται σε τριμηνιαία βάση, διατηρώντας σταθερό το σύνολο της μείζονος κατηγορίας, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε υποκατηγορία δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστροφής, το εναπομείναν ποσό δύναται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας να μεταφερθεί σε άλλες υποκατηγορίες του προϋπολογισμού του Οργανισμού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο Οργανισμός εφαρμόζει περαιτέρω κατανομή με βάση πληθυσμιακά κριτήρια.}

 

δ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Καθιερώνεται μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebates) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013. Το ποσό της έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται και αφαιρείται κατά τη μηνιαία υποβολή δαπάνης του παρόχου, ο οποίος εκδίδει το νόμιμο φορολογικό παραστατικό. Οι διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο Οργανισμός εφαρμόζει περαιτέρω κατανομή με βάση πληθυσμιακά κριτήρια.}

 

ε. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο Οργανισμός εφαρμόζει περαιτέρω κατανομή με βάση πληθυσμιακά κριτήρια.}

 

στ. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 της υποπαραγράφου ΣΤ' του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, (Α' 94), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Τα όρια δαπανών υγείας για το έτος 2016 είναι 1.402.000.000 € και για το έτος 2017 1.525.000.000 €. Για τα έτη 2018 και 2019 τα όρια δαπανών είναι 1.462.500.000 € και 1.402.000.000 € αντίστοιχα, δυνάμενα να ανέλθουν στο όριο των 1.525.000.000 €, εφόσον το κατ' έτος ποσό των 62.500.000,00 ευρώ και 123.000.000,00 ευρώ αντίστοιχα καλύπτεται από ίδιους πόρους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίοι προηγουμένως οφείλεται να έχουν βεβαιωθεί, πλην των προβλεπομένων από τα εδάφια α' έως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).}

 

ζ. Στο άρθρο 100 του νόμου 4172/2013 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που καταβάλλονται για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Ελβετίας ως προσωρινά ή μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-09-2009, οι οποίες εν συνεχεία αποδίδονται από τους οικείους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ως Οργανισμό Σύνδεσης για την αποζημίωση των εν λόγω δαπανών, παρακολουθούνται διακριτά και δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπάνης, όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο ΣΤ παράγραφος 3 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) και δεν υπάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 100 παράγραφος 1 του νόμου 4172/2013 και 11 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012). Τα ανωτέρω ισχύουν από 01-01-2017.}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μετά το πέρας της διαπραγμάτευσης, σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συνάπτει συμβάσεις με τους παρόχους υπηρεσιών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, υλικών και διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών, όπως ισχύει κάθε φορά. Προϋπόθεση σύναψης σύμβασης είναι η καταχώρηση κάθε παρόχου σε μητρώο που τηρείται από τον Οργανισμό.

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δεν απαιτείται να δημιουργήσει νέα βάση αλλά δύναται να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται από κοινού με την ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ το ήδη υπάρχον σε αυτή Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, το οποίο μπορεί να διατηρεί στον Οργανισμό, να το χρηματοδοτεί, καθώς και να το επεξεργάζεται βάσει των αναγκών του, σε κάθε περίπτωση όμως η αρχική έγκριση των προϊόντων παραμένει στην ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθορίζεται, κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για την εγγραφή στο μητρώο του προηγούμενου εδαφίου. Με την πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου οι πάροχοι συνάπτουν συμβάσεις με τον Οργανισμό αποδεχόμενοι τους όρους και αποστέλλοντας τα οριζόμενα δικαιολογητικά.

 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μη προσκόμιση ή ελλιπής προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών οι συμβάσεις θεωρούνται ανυπόστατες, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν αποζημιώνονται αναδρομικά από τη σύναψή τους, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) προστίθεται εδάφιο στ' ως εξής:

 

{στ. Στα πλαίσια της ορθολογικής αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων, αναπτύσσονται και τηρούνται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης συμφωνιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προϊόντων ειδικής διατροφής και φαρμάκων με βάση την έκβαση θεραπείας του ασθενούς, με δυνατότητα παρακολούθησης δεικτών απόδοσης, στα οποία ενσωματώνεται η προτεινόμενη ιατρική θεραπεία. Η ενσωμάτωση πραγματοποιείται από ειδικώς εντεταλμένο υπάλληλο, ο οποίος υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας και η ανωτέρω επεξεργασία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης δ)δ' του εδαφίου ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2472/1997, ως ισχύει (ΦΕΚ 50/Α/1997).}

 

4. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α) Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 30-04-2016 προς τα Φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λ.π.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λ.π.

 

β) Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας νοούνται εκείνες που αφορούν τα πριν τις 31-12-2012 έτη και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής, παραστατικά στοιχεία και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί.}

 

β. Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 52 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. α) Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ιδίων υποχρεώσεών του με τους συμβεβλημένους και λοιπούς ιδιώτες παρόχους, όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις νοούνται εκείνες που αφορούν το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως τις 31-01-2016 για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, ανάλογα με το χρόνο υποβολής, παραστατικά από την 01-01-2012 έως τις 31-01-2016, και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί, εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, περιλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, και από κάθε ένδικο μέσο για αυτήν. Για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, χωρίς την εφαρμογή των προβλεπόμενων εκπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-06-2017.}

 

5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση:

 

α) ποσοστό 20% του ποσού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000.000 €, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων,

 

β) ποσοστό 10%, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000.000 €, αξιοποιείται νια την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο,

 

γ) ποσοστό 20%, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτιριακές εγκαταστάσεις,

 

δ) ποσοστό 40% καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και

 

ε) ποσοστό 10% καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού.}

 

6. Ο έλεγχος και η έγκριση παροχών υγείας ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύναται να ενεργείται από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται, σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ, όπως ισχύει κάθε φορά, ηλεκτρονικά, με έγγραφα και αρχεία που υποβάλλονται και τηρούνται ηλεκτρονικά στον Οργανισμό, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 3779/2009 (ΦΕΚ 132/Α/2009) και του προεδρικού διατάγματος 25/2014 (ΦΕΚ 39/Α/2014), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) και του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) και τηρουμένων των προϋποθέσεων των άρθρων 21 και 22 του νόμου [Ν] 3779/2009 (ΦΕΚ 132/Α/2009).

 

7. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης δύναται με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καθορίζει ανώτατες τιμές υπηρεσιών υγείας, υλικών επεμβάσεων, οστικών και ενδοαυλικών μοσχευμάτων, θεραπευτικών μέσων και προθέσεων, αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, υγειονομικών υλικών, καθώς και σκευασμάτων ειδικής διατροφής.

 

Στην ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθορίζεται και το αναγκαίο χρονικό διάστημα για την έναρξη εφαρμογής αυτής, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που έχουν ληφθεί σε εφαρμογή της παρούσας παραγράφου του νόμου 4447/2016 κατά τη δημοσίευση του παρόντος τεκμαίρεται ότι εφαρμόζονται μετά την πάροδο 30 ημερών από τη δημοσίευσή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

8. α. Από 01-07-2017, τα συμβαλλόμενα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας φαρμακεία αποστέλλουν τις μηνιαίες υποβολές λογαριασμών τους στο Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Στην περίπτωση διανεμητικού λογαριασμού την ευθύνη της αποστολής την έχει ο αρμόδιος κατά τόπο φαρμακευτικός σύλλογος του διανεμητικού λογαριασμού. Οι υποβολές των φαρμακείων θα ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στα εδάφια α' και β' της παραγράφου 7 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016). Το Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου του είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των συνταγών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τα αποτελέσματα αυτού διαβιβάζονται από την ΚΜΕΣ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την έκδοση πράξης εκκαθάρισης.

 

Έως τις 30-06-2017, στην περίπτωση που δεν υφίσταται διανεμητικός λογαριασμός τα τμήματα φαρμακευτικής των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παραλαμβάνουν και ελέγχουν λογαριασμούς συμβεβλημένων φαρμακείων και εν συνεχεία τους διαβιβάζουν στην Διεύθυνση Φαρμάκου - Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας συνταγών (ΚΜΕΣ). Στην περίπτωση που υφίσταται διανεμητικός λογαριασμός, οι λογαριασμοί φαρμακείων αποστέλλονται απευθείας από τους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους στη Διεύθυνση Φαρμάκου - Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας συνταγών (ΚΜΕΣ), η οποία και διενεργεί στο σύνολο των λογαριασμών των εδαφίων α' και β' της παρούσας παραγράφου, τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) και φαρμακευτικό έλεγχο. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παραλαμβάνουν το σύνολο των λογαριασμών για τους οποίους εκκρεμούν: 1) οφειλές από κατασχέσεις υπέρ τρίτων, 2) οφειλές από συμβάσεις εκχώρησης υπέρ τρίτων και 3) οφειλές υπέρ Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ασφαλιστικών Ταμείων και διενεργούν πρόχειρο λογιστικό έλεγχο για τις ανωτέρω περιπτώσεις οφειλών και εν συνεχεία αποστέλλουν αυτούς στην ΚΜΕΣ για τη διενέργεια φαρμακευτικού ελέγχου. Στην περίπτωση λογαριασμών για τους οποίους, μετά την παραλαβή τους από τη Διεύθυνση Φαρμάκου - Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας συνταγών (ΚΜΕΣ) προκύπτει οφειλή του προηγουμένου εδαφίου, ο πρόχειρος λογιστικός και φαρμακευτικός έλεγχο διενεργείται από τη Διεύθυνση Φαρμάκου - Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας συνταγών (ΚΜΕΣ). Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 09-09-2013.

 

β. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) διαγράφονται οι λέξεις πλην φαρμακοποιών. Η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 01-07-2017.

 

γ. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) η φράση πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας αντικαθίσταται με τη φράση πλην νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 01-07-2017.

 

δ. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Έως 30-06-2017 τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα στρατιωτικά Νοσοκομεία, τα Νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης και εντάσσονται σε αυτή από 01-07-2017.}

 

9. Για τους Διοικητικούς Υπάλληλους που επανέρχονται μετά τη λήξη της απόσπασής τους ή τοποθετούνται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προερχόμενοι από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δυνάμει των διατάξεων του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), μεταφέρεται αυτοδικαίως και το τμήμα των οικείων πιστώσεων που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των οικείων φορέων και αντιστοιχεί στην καταβλητέα μισθοδοσία τους. Η μεταφορά των πιστώσεων του προηγούμενου εδαφίου συντελείται με την δημοσίευση της προβλεπόμενης από το νόμο διοικητικής πράξης.

 

10. Η παράγραφος 1 της περίπτωσης στ' του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4346/2015 (ΦΕΚ 152/Α/2015) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του νόμου 4354/2015 ως εξής:

 

{στ. Καθιερώνεται μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.

 

Το όριο δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε 590.000.000 € για το έτος 2016, από τα οποία τα 510.000.000 € στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα 13.000.000 € στο ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και τα 67.000.000 € στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συμπεριλαμβανομένου φόρου προστιθέμενης αξίας. Για το έτος 2017, το όριο δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων και των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε 550.000.000 €, από τα οποία 492.100.000 € στα δημόσια νοσοκομεία και 57.900.000 € στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συμπεριλαμβανομένου φόρου προστιθέμενης αξίας, για δε το έτος 2018 ορίζεται σε 530.000.000 € από τα οποία 474.200.000 € στα δημόσια νοσοκομεία και 55.800.000 € στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συμπεριλαμβανομένου φόρου προστιθέμενης αξίας.

 

Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ανά φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ανά φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, γίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη γίνεται σε εξαμηνιαία βάση. Για το ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην πρώτη εφαρμογή του παρόντος, κατά το έτος 2016, δύναται να γίνει σε ετήσια βάση. Δεν αναζητείται τυχόν υπολογιζόμενο ποσό επιστροφής από φορείς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.

 

Η φαρμακευτική δαπάνη που υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισμένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας και συνιστά έσοδο των νοσοκομείων και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται από τα νοσοκομεία και τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή συμψηφίζεται με οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων. Στην περίπτωση του συμψηφισμού για το εν λόγω έσοδο εκδίδεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας ειδικό παραστατικό συμψηφισμού με τη μορφή ισόποσου πιστωτικού τιμολογίου για το σύνολο των τιμολογίων που αναφέρονται σε αγορές πέραν του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης για τη συγκεκριμένη περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής. Το εν λόγω ειδικό παραστατικό δεν τροποποιεί την συνολική αξία αγορών φαρμακευτικού υλικού δεδομένου ότι αποτελεί ποσό επιστροφής (clawback).

 

Τυχόν αποκλίσεις στα στοιχεία της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης βάσει των οποίων υπολογίζεται για κάθε νοσοκομείο το ποσό επιστροφής, καθώς και διαφορές επί των επιβαλλόμενων ποσών επιστροφής, συνυπολογίζονται και συμψηφίζονται σε επόμενη εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) ή σε μελλοντικές συναλλαγές.}

 

11. Στο άρθρο 29 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

 

{7. Αποφάσεις καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών υγείας σε είδος, οι οποίες εκδόθηκαν, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, έως τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν παροχές που χορηγήθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, διατηρούνται σε ισχύ.

 

Από 01-01-2017 παροχές υγείας σε είδος που χορηγήθηκαν αχρεώστητα αναζητούνται αποκλειστικά από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου χορήγησης των παροχών αυτών. Αξιώσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που αφορούν την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών παραγράφονται μετά εικοσαετία από την τελευταία καταβολή. Το αυτό ισχύει και για αξιώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες περιήλθαν στον φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις περί καθολικής διαδοχής.}

 

12. Η διάρκεια των μεταβατικών περιόδων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) παρατείνεται αναδρομικά από τη λήξη της μέχρι τις 30-06-2019. Το ίδιο χρονικό διάστημα, η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 ισχύει παράλληλα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 90 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.