Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ορθολογική κατανομή των κεντρικών αυτοτελών πόρων και λοιπών εσόδων και επιχορηγήσεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα πάσης φύσεως Νομικά τους Πρόσωπα, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και κάθε άλλου προγράμματος αναπτυξιακού χαρακτήρα.

 

2. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α. Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

β. Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

 

γ. Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και Πληρωμών.

 

δ. Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Τακτικού Προϋπολογισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 254 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αρμόδιο για:

 

α)α. Την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους, κατά το μέρος που αφορά στα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α)β. Τη διαχείριση των Κωδικών Αριθμών Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν στα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α)γ. Τον καθορισμό των κριτηρίων και της διαδικασίας κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

α)δ. Την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για την κάλυψη των δαπανών τους και την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων.

 

α)ε. Την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Ένωση Περιφερειών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

 

α)στ. Την επιχορήγηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Νομικών τους Προσώπων από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

α)ζ. Τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρμοδιότητας του Τμήματος, που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

α)η. Την κατανομή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εσόδων από το τέλος ακίνητης περιουσίας, το τέλος διαφήμισης καθώς και από κάθε άλλη πηγή που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

 

α)θ. Την έκδοση αποφάσεων παρακράτησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους οφειλών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους συνδέσμους των οποίων είναι μέλη.

 

α)ι. Την έκδοση πράξεων του Υπουργείου, κατά το μέρος που αυτές έχουν επίπτωση στους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Νομικών τους Προσώπων καθώς και τη σύμπραξη και επεξεργασία σχετικών ρυθμίσεων.

 

α)ι)α. Τη συνεργασία και την παροχή στοιχείων σε εθνικούς και διεθνείς φορείς καθώς και την παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για θέματα του Τμήματος.

 

β. Το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είναι αρμόδιο για:

 

β)α. Την κατάρτιση και τροποποίηση προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων έργων και μελετών αρμοδιότητας του Υπουργείου, τη μέριμνα για τη χρηματοδότηση αυτών, καθώς και την παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης αυτών.

 

β)β. Την έκδοση αποφάσεων ανακατανομής των πιστώσεων των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

β)γ. Την έκδοση αποφάσεων κατανομής πιστώσεων ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

β)δ. Την κατάρτιση και υποβολή προγραμμάτων, έργων και μελετών αρμοδιότητας του Υπουργείου που χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς πόρους είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, την παρακολούθηση εφαρμογής αυτών και τη μέριμνα για την εξασφάλιση των δικαιούμενων απολήψεων.

 

β)ε. Τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα.

 

β)στ. Τη συνδρομή προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού σε θέματα κατάρτισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.

 

β)ζ. Την εισήγηση και επεξεργασία μέτρων που διασφαλίζουν τη συνέπεια της δράσης τους με τον προγραμματισμό.

 

β)η. Την ενημέρωση και τη συνδρομή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και την ένταξη αναπτυξιακών έργων τους ή άλλων δραστηριοτήτων τους σε προγράμματα των δημοσίων επενδύσεων ή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

 

β)θ. Τη σύνταξη και επικαιροποίηση οδηγού κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και των αντίστοιχων ετησίων προγραμμάτων δράσης.

 

β)ι. Τη συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αυτών, την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων τεχνολογικών συστημάτων και δεικτών παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων, καθώς και την εξαγωγή στατιστικών και άλλων συμπερασμάτων, χρήσιμων στη χάραξη της αναπτυξιακής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

β)ι)α. Την προετοιμασία και προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ καθώς και την υποβολή για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β)ι)β. Την υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που καταρτίζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β)ι)γ. Την εποπτεία και υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της, σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία για την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

 

β)ι)δ. Την έγκριση των σχεδίων που δεν απαιτούν κοινοποίηση.

 

β)ι)ε. Την παροχή κάθε είδους υποστήριξης και συνδρομής στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων κατά την κοινοποίηση σχεδίου από αυτήν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε περίπτωση αιτήματος παροχής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της.

 

β)ι)στ. Τη μέριμνα για την καταχώρηση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SΑΝΙ, καθώς και για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του νόμου 4152/2013, όπως αυτός ισχύει, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς τους.

 

β)ι)ζ. Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI.

 

β)ι)η. Την εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του, με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων σε αυτήν για την υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα την υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης κατά τον προσδιορισμό των ωφελουμένων επιχειρήσεων, των ποσών και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν, καθώς και τη μέριμνα, ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων, όπως η εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης.

 

β)ι)θ. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών και λοιπών ευπαθών ομάδων, αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 

γ. Το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και Πληρωμών, είναι αρμόδιο για:

 

γ)α. Τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

 

γ)β. Τη μέριμνα για έκδοση αποφάσεων υπεύθυνων λογαριασμών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εκτελούμενων από υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

γ)γ. Την εκτέλεση εντολών πληρωμής των δαπανών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

 

γ)δ. Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 

γ)ε. Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

 

γ)στ. Την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδας για την χρηματική εξόφληση των εκδιδόμενων ενταλμάτων Τακτικού Προϋπολογισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

 

γ)ζ. Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών.

 

γ)η. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

γ)θ. Την καταχώρηση στοιχείων και την τήρηση Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

 

γ)ι. Κάθε άλλη, σχετική με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μεταφερόμενη αρμοδιότητα από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου καθώς και τον χειρισμό κάθε συναφούς θέματος με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

 

δ. Το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Τακτικού Προϋπολογισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αρμόδιο για:

 

δ)α. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και την καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

 

δ)β. Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

 

δ)γ. Τον έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

 

δ)δ. Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

δ)ε. Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού κατά το μέρος που αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

δ)στ. Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εμφάνισή τους στη δημόσια ληψοδοσία.

 

δ)ζ. Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

δ)η. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014 και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (προεδρικό διάταγμα 80/2016).

 

δ)θ. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

 

δ)ι. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

 

δ)ι)α. Τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 254 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.