Νόμος 4369/16 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διαδικασία επιλογής Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων, Τομεακών Γραμματέων και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 170 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

1. Για την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον οικείο Υπουργό. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου και στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού επί 10 ημέρες τουλάχιστον. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από τους 3 επικρατέστερους υποψηφίους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την επιλογή των 3 επικρατέστερων υποψηφίων, το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, κυρίως, τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με το προβλεπόμενο περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης και την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων συνεκτιμά την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον 10 υποψήφιοι για κάθε θέση, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 πρέπει να είναι υποψήφιοι, μέλη του Μητρώου του άρθρου 1. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται με την εισήγηση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων στον Υπουργό. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από 3. Στην περίπτωση αυτή το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων υποβάλλει εισήγηση με το σύνολο των υποψηφίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 170 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017).

 

2. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή αν ο Υπουργός κρίνει, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων, ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της θέσης που έχει προκηρυχθεί, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα. Για την επιλογή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 170 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

3. Όσοι επιλέγονται για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων διορίζονται με θητεία 4 ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική θητεία στις ανωτέρω θέσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 έτη.

 

4. Αυτοί που διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 6 παύονται από τα καθήκοντά τους πριν από τη λήξη της θητείας τους με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εάν συντρέξουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2. Η θητεία των ανωτέρω λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση κατάργησης της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί ή της οργανωτικής δομής της οποίας προΐστανται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 170 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

5. Σε περίπτωση κένωσης των θέσεων του άρθρου 6 για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται εκ νέου και αυτός που επιλέγεται διορίζεται για πλήρη θητεία.

 

6. Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μέσα σε 5 ημέρες από τη δημοσίευση του διορισμού και εξετάζονται μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.