Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:

 

α) τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) και των εποπτευομένων φορέων,

 

β) την εποπτεία της ορθής εφαρμογής όλων των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του,

 

γ) την τήρηση των διαδικασιών για τη σύναψη πάσης φύσης συμβάσεων, όπου αναθέτουσα αρχή είναι ο Τομέας Μακεδονίας Θράκης,

 

δ) την τήρηση των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης,

 

ε) τη συνεργασία με κάθε αρχή για την προώθηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφόρησης για κάθε θέμα, που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.

 

2. Η ανωτέρω Διεύθυνση συγκροτείται από 3 τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες ως εξής:

 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών Το Τμήμα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του φορέα και την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία τους.

 

β)β) Την κατάρτιση και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την εκτίμηση της επίπτωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα.

 

γ)γ) Την παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Φορέα, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κονδυλίων / ποσοστών διάθεσης και τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Φορέα.

 

δ)δ) Τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Φορέα και την καταγραφή τους στη διαδικτυακή πύλη (E-portal) σε τακτική βάση.

 

ε)ε) Την κατάρτιση και την υποβολή των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για την Κεντρική Υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς σχετικών με τη λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων και των καθυστερούμενων πληρωμών.

 

στ)στ) Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων, την ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων και την παρακολούθηση των χορηγούμενων στους εποπτευόμενους και άλλους φορείς επιχορηγήσεων.

 

ζ)ζ) Την πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.M.Σ.) και την κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν.

 

η)η) Τη συγκέντρωση των στοιχείων και τον συντονισμός των ενεργειών για τη σύνταξη και προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το αρμόδιο υπουργείο.

 

θ)θ) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τον έλεγχο και επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων.

 

ι)ι) Την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

 

ι)α)ι)α) Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

ι)β)ι)β) Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

ι)γ)ι)γ) Την καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.

 

ι)δ)ι)δ) Την έκδοση εντολών κατανομής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

 

ι)ε)ι)ε) Την πληρωμή των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τόσο για το εθνικό όσο και για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

 

ι)στ)ι)στ) Την χορήγηση κάθε είδους ενίσχυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του επενδυτικού και του αναπτυξιακού νόμου.

 

β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας καθώς και την εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, συμπεριλαμβανομένων δαπανών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών.

 

β)β) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

γ)γ) Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (παράγραφος 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014).

 

δ)δ) Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την εποπτεία των οριζομένων υπολόγων.

 

ε)ε) Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

 

στ)στ) Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.

 

ζ)ζ) Την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

 

η)η) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

 

θ)θ) Την παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου για την ύπαρξη των σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

 

ι)ι) Την τήρηση μισθολογικού μητρώου του τακτικού προσωπικού και στοιχείων για τη μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού του Φορέα.

 

ι)α)ι)α) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις.

 

ι)β)ι)β) Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και την καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

 

ι)γ)ι)γ) Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για την μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

 

ι)δ)ι)δ) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος.

 

ι)ε)ι)ε) Τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

ι)στ)ι)στ) Την επεξεργασία ανακατανομών προϋπολογισμού στο μητρώο δεσμεύσεων.

 

ι)ζ)ι)ζ) Την τήρηση μητρώου δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ.

 

ι)η)ι)η) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση των εντολών καταβολής ενισχύσεων που υπάγονται στις διατάξεις του επενδυτικού και του αναπτυξιακού νόμου.

 

ι)θ)ι)θ) Την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και την εισήγηση στο ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων.

 

κ)κ) Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

κ)α)κ)α) Την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημοσίου υπολόγου καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

 

γ) Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Τη συγκέντρωση αιτημάτων προμηθειών των υπηρεσιών του φορέα και την παρακολούθηση και ενημέρωση σχετικά με τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων.

 

β)β) Τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών.

 

γ)γ) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και κάθε έγγραφο της σύμβασης.

 

δ)δ) Τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για προκηρύξεις, διαγωνισμούς και τη σύναψη και διαχείριση συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, έργου και μελετών.

 

ε)ε) Τη μέριμνα για την τήρηση διαδικασιών δημοσιότητας.

 

στ)στ) Τη μέριμνα για την καταχώριση στα ηλεκτρονικά συστήματα δημοσίων συμβάσεων των πρωτογενών αιτημάτων, των αποφάσεων ανάθεσης, των διακηρύξεων και των συμβάσεων.

 

ζ)ζ) Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος και τη διαβίβαση στην Οικονομική Υπηρεσία.

 

η)η) Τη μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόμηση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών.

 

θ)θ) Την απογραφή και την απομάκρυνση για καταστροφή ή παραχώρηση υλικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών ή άλλου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, που κρίνεται άχρηστος σε συνεργασία με τα τμήματα που μπορούν να κρίνουν την ακαταλληλότητα.

 

ι)ι) Την προετοιμασία και την προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων που ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΜΚΕ).

 

ι)α)ι)α) Την εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

 

ι)β)ι)β) Την έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων, που δεν απαιτούν κοινοποίηση.

 

ι)γ)ι)γ) Την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI και ηλεκτρονική υποβολή της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI.

 

ι)δ)ι)δ) Τη μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του νόμου 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους.

 

ι)ε)ι)ε) Την εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων για την υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ι)στ)ι)στ) Την παροχή στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης της αρμοδιότητάς της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.