Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη μέριμνα για την εφαρμογή των πολιτικών Αποκέντρωσης, καθώς και την προαγωγή, παρακολούθηση και υποστήριξη της θεσμικής λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση, με σκοπό την επίτευξη της αποτελεσματικής χωρικής κατανομής των κρατικών υπηρεσιών της χώρας κατά τις επιταγές του Συντάγματος.

 

2. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α. Τμήμα Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

β. Τμήμα Προσωπικού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, είναι αρμόδιο για:

 

α)α. Τη μέριμνα για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για την αποκέντρωση της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τη μελέτη και εισήγηση μέτρων βελτίωσης και προαγωγής του θεσμού της διοικητικής αποκέντρωσης, στο πλαίσιο των ειδικών Κυβερνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

α)β. Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές αρχές, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και τα καθ' ύλην αρμόδια υπουργεία, καθώς και τον τρόπο οργάνωσης της άσκησής τους.

 

α)γ. Τον σχεδιασμό μέτρων και την κατάρτιση ρυθμίσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

α)δ. Την προώθηση της συνεργασίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη οργάνωση και άσκηση των αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εντός του πλαισίου της πολιτικής που χαράσσεται από τον καθ' ύλην αρμόδιο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης.

 

α)ε. Την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την έκδοση των αποφάσεων μετακίνησής τους.

 

α)στ. Την οργάνωση και λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών.

 

α)ζ. Τη μέριμνα για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής των οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

β. Το Τμήμα Προσωπικού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, είναι αρμόδιο για:

 

β)α. Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την ορθολογικότερη διάρθρωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

β)β. Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τις κάθε είδους μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή μίσθωσης έργου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και για τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αυτού.

 

β)γ. Την έγκριση και έκδοση υπουργικών αποφάσεων για αποζημιώσεις υπερωριών των εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

β)δ. Την έκδοση αποφάσεων για την εξαίρεση από την αναστολή άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος των συνεργατών των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

β)ε. Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των νομικών τους προσώπων και γενικότερα των συλλογικών τους οργάνων.

 

β)στ. Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την προώθηση αιτημάτων για την έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

 

β)ζ. Την κατάρτιση και έκδοση σχεδίων αποφάσεων για την απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων από και προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και για την απόσπαση του προσωπικού σε Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ειδικών διατάξεων.

 

β)η. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στοιχείων, που αφορούν στο προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτών, με τη δημιουργία και τήρηση μητρώου υπαλλήλων αυτών, καθώς και για τη διαχείριση και παροχή των σχετικών στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου με τα λοιπά Υπουργεία και φορείς του δημόσιου τομέα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.