Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Αυτοτελή Τμήματα, Μονάδα και Αυτοτελές Γραφείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Υπουργό υπάγονται το κάτωθι Αυτοτελές Τμήμα και Μονάδα:

 

α. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος η οποία είναι αρμόδια για τα ακόλουθα θέματα:

 

α)α. Την παροχή ελεγκτικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως:

 

α)α)α. τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και την εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,

α)α)β. τον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων δικαίου, τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, σύμφωνα με τα διεθνή και ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,

α)α)γ. την αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή την αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),

α)α)δ. την αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου,

α)α)ε. τον έλεγχο των διαδικασιών που άπτονται της διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης της περιουσίας του Υπουργείου, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης και διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,

α)α)στ. τον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους, η αποτελεσματικότητα, η συμβατότητα και η ευθυγράμμισή τους με την εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθώς και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες/ μηχανισμοί ελέγχου ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου,

α)α)ζ. τη διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.

 

α)β. Την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης ελέγχου του Υπουργείου.

 

α)γ. Τη διενέργεια τακτικού ελέγχου επί των διαδικασιών που άπτονται των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου.

 

α)δ. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.

 

α)ε. Την έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 

α)στ. Την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου, και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

 

α)ζ. Τη διενέργεια ελέγχου επί των διαδικασιών που άπτονται του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.

 

α)η. Την επισκόπηση και αξιολόγηση των πορισμάτων των διάφορων Ελεγκτικών Υπηρεσιών και Σωμάτων, κατά τους τυχόν ελέγχους ή ένορκες διοικητικές έρευνες που διενεργούνται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και τους εποπτευόμενους φορείς του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτά αποτελούν αιτία για την μη αποτελεσματική λειτουργία τους και να διατυπωθούν σχετικές βελτιωτικές προτάσεις.

 

α)θ. Ο προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου:

 

α)θ)α) υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Εσωτερικών ετήσιο προγραμματισμό τακτικών ελέγχων, μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους,

α)θ)β) υποβάλλει στον Υπουργό Εσωτερικών απολογιστική έκθεση πεπραγμένων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους,

α)θ)γ) εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικής και Σχεδιασμού Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών,

α)θ)δ) εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την συγκρότηση των Ομάδων Ελέγχου που διενεργούν τους εσωτερικούς ελέγχους,

α)θ)ε) οργανώνει και καθορίζει το έργο των μελών των ομάδων ελέγχου σε συνεργασία με τον συντονιστή της εκάστοτε ομάδας ελέγχου,

α)θ)στ) κατευθύνει και καθοδηγεί τα μέλη των ομάδων ελέγχου και υποβάλει στον Υπουργό Εσωτερικών και στις αρμόδιες υπηρεσίες τις εκθέσεις ελέγχου.

 

β. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, το οποίο είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα θέματα:

 

β)α. Τη συμμετοχή στον σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου και την κατάρτιση νομοσχεδίων που αναθέτει ο Υπουργός στις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, σε συνεργασία με αυτές.

 

β)β. Τη μέριμνα και παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης στις αρμόδιες καθ' ύλην υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων.

 

β)γ. Τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ' ύλη υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις.

 

β)δ. Την επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του οικείου Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης και την πρωτοβουλία για τις απαιτούμενες κωδικοποιήσεις.

 

β)ε. Τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ' ύλην υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης, τακτικής και έκτακτης, αποτελεσμάτων εφαρμογής των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων του Υπουργείου, βάσει των κατευθύνσεων του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

 

β)στ. Την υποχρεωτική συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.

 

β)ζ. Τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερομένων ομάδων.

 

β)η. Τη συνολική εκπροσώπηση και τη συνεργασία του Υπουργείου με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, τη Βουλή των Ελλήνων καθώς και κάθε άλλο φορέα, επί θεμάτων νομοθετικής πρωτοβουλίας, βάσει του νόμου 4048/2012 (ΦΕΚ 34/Α/2012).

 

β)θ. Την επεξεργασία των αποστελλομένων από τη Βουλή ή από άλλα συνερωτώμενα Υπουργεία μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων, που απευθύνονται στον Υπουργό από τους Βουλευτές, τη μέριμνα για την έγγραφη απάντηση αυτών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και την υποβολή του σχετικού σχεδίου στον Υπουργό.

 

2. Στον Διοικητικό Γραμματέα, και μεταβατικά μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα στον Υπουργό, υπάγονται τα κάτωθι Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελές Γραφείο:

 

α. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα θέματα:

 

α)α. Την οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων, συνόδων, επιτροπών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

 

α)β. Την παρακολούθηση των εργασιών των υπουργικών διασκέψεων, της διάσκεψης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης, διαφόρων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, που επεξεργάζονται αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την εξασφάλιση συμμετοχής σε αυτές εκπροσώπων του Υπουργείου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α)γ. Την παροχή οδηγιών για την επίσημη ελληνική θέση και τις θέσεις του Υπουργείου προς τις ελληνικές αντιπροσωπείες σε συζητούμενα θέματα.

 

α)δ. Την παρακολούθηση κατάρτισης και υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από διεθνή Ταμεία και Χρηματοδοτικά Όργανα, που εισηγούνται οι υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών ή άλλοι φορείς εποπτευόμενοι από αυτό.

 

α)ε. Τη συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου στην επεξεργασία και εφαρμογή συμβάσεων, αποφάσεων, συστάσεων και μελετών διεθνών οργανισμών και διασκέψεων, σε αντικείμενα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την εξασφάλιση της συνεργασίας με τις αρμόδιες σε αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και των Μονίμων Ελληνικών Αντιπροσωπειών.

 

α)στ. Την οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Μεταφράσεων ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα για τις ανάγκες του Υπουργείου.

 

α)ζ. Την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας ως προς το ενωσιακό δίκαιο σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε αντικείμενα του Υπουργείου Εσωτερικών και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οικείες Διευθύνσεις.

 

α)η. Τη διαμόρφωση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των διεθνών συνεργασιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α)θ. Τη λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 4 παραγράφου 2)β του νόμου 3345/2005 για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης στις διεθνείς συνεργασίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α)ι. Τον συντονισμό και την προβολή του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.

 

α)ι)α. Την τήρηση Μητρώου και παροχή με κάθε πρόσφορο μέσο υποστήριξης των πρωτοβουλιών των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας.

 

β. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης.

 

1. Αποστολή του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης είναι η ετοιμότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας του Κράτους, η προστασία των πολιτών, των υποδομών και του φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η συμβολή στην άμυνα της χώρας σε περιπτώσεις κρίσης, έντασης ή πολέμου.

 

2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται ως ακολούθως:

 

Α. Επί ζητημάτων Πολιτικής Κινητοποίησης:

 

α. Η σχεδίαση, οργάνωση, κινητοποίηση και δράση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό διοικητικών δομών σε περίπτωση πολέμου, έντασης ή κρίσης, και η ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με τον σχεδιασμό αυτό. Ειδικότερα η σύνταξη, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Σχεδίων ΠΣΕΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και των σχετιζόμενων με αυτά Μνημονίων Επιβαλλομένων Ενεργειών. Επίσης, η συμμετοχή στην έγκριση της σύνταξης και αναθεώρησης των αντίστοιχων Σχεδίων και Μνημονίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.

 

β. Η εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΜ-ΠΣΕΑ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, καθώς και των Γραφείων ΠΑΜ-ΠΣΕΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

γ. Η μέριμνα για τη σύνταξη και διαβίβαση στο ΓΕΕΘΑ των περιοδικών εκθέσεων προόδου επί θεμάτων ΠΣΕΑ.

 

δ. Η σύνταξη και διαβίβαση αρμοδίως προτάσεων για την αναβάθμιση και προαγωγή της πολιτικής ΠΑΜ-ΠΣΕΑ.

 

ε. Η συνεργασία με τις οργανωτικές δομές ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των λοιπών υπουργείων.

 

στ. Η μέριμνα για την κατάρτιση και εκπαίδευση επί θεμάτων ΠΣΕΑ α) του προσωπικού του Τμήματος και

 

β) του προσωπικού του Υπουργείου. ζ. Οι κατά τον νόμο ενέργειες για την πολιτική επιστράτευση προσωπικού, καθώς και για την χορήγηση και άρση αναστολών κατάταξης σε εφέδρους.

 

η. Η μέριμνα για την κατανομή των βιομηχανιών, οι οποίες σε περιόδους κρίσης, έντασης ή πολέμου θα επιταχτούν για την εξυπηρέτηση θεμελιωδών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και του άμαχου πληθυσμού.

 

θ. Η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού αμυντικών δαπανών επί θεμάτων ΠΣΕΑ.

 

ι. Η συμμετοχή στις Μεικτές Επιτελικές Επιτροπές που ελέγχουν τα Τμήματα ΠΣΕΑ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών. ια. Η μέριμνα για την ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικού με την Πολιτική Κινητοποίηση.

 

Β. Επί ζητημάτων Πολιτικής Άμυνας:

 

α. Η μέριμνα για την παρακολούθηση και εφαρμογή των διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ), καθώς και της Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013/488/ΕΕ, της 23-09-2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιευμένης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15-10-2013 (L 274/1) από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.

 

β. Η μέριμνα για την χορήγηση και την άρση εξουσιοδοτήσεων χειρισμού εθνικού διαβαθμισμένου υλικού και διαβαθμισμένου υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στους επικεφαλής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

γ. Η συμμετοχή στη διαδικασία ασφάλειας των διαβαθμισμένων πληροφοριών που αποτυπώνονται ή/και διακινούνται ηλεκτρονικά, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

δ. Η μέριμνα για την οργάνωση, καθοδήγηση, εκπαίδευση και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου προς εξασφάλιση της προστασίας του προσωπικού και των πάσης φύσεως υποδομών και υλικού στον Πόλεμο και την Ειρήνη, κατά τις κείμενες διατάξεις και λοιπές κανονιστικές διαδικασίες, ιδίως δε η εποπτεία της λειτουργίας των Δημόσιων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Γ. Επιπλέον το Τμήμα μεριμνά, κατά τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας:

 

α. Για την ασφαλή διακίνηση της αλληλογραφίας του.

 

β. Για την ασφαλή τήρηση του διαβαθμισμένου αρχείου του.

 

γ. Για την ασφαλή τήρηση και λειτουργία των υποδομών διαβαθμισμένης επικοινωνίας.

 

γ. Αυτοτελές Γραφείο Στατιστικού Εκπροσώπου, το οποίο είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα θέματα:

 

γ)α. Τη διασφάλιση της πρόσβασης στην ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας των αρχών που ασκούν δημόσια πολιτική και των φορέων της δημόσιας διοίκησης, για την πραγματοποίηση του έργου αρμοδιότητάς του.

 

γ)β. Την ευθύνη για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των στατιστικών δεδομένων με ανεξάρτητο τρόπο.

 

γ)γ. Την αποκλειστική αρμοδιότητα για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και το περιεχόμενο και την χρονική στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων, σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και κατόπιν οδηγιών αυτής.

 

γ)δ. Την κεντρική επιμέλεια για την επεξεργασία, τη συγκέντρωση και έγκαιρη αποστολή των στατιστικών στοιχείων.

 

γ)ε. Την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση της Κοινής Ομάδας Στατιστικών Εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και η κατανομή και ο συντονισμός του έργου της Κοινής Ομάδας Στατιστικών Εκπροσώπων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.