Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ως επιχειρησιακό στόχο την προώθηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και εκείνων που αφορούν στην καταστατική θέση των αιρετών οργάνων αυτών.

 

2. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α. Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού.

 

β. Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' βαθμού.

 

γ. Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, είναι αρμόδιο για τα θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που αφορούν:

 

α)α. Τον σχεδιασμό της οργάνωσης και της λειτουργίας τους.

 

α)β. Τα θεσμικά και διοικητικά ζητήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.

 

α)γ. Την κατάσταση και επιμόρφωση των οργάνων διοίκησής τους από τον χρόνο της εκλογής και εγκατάστασής τους μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους.

 

α)δ. Την οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων τους.

 

α)ε. Τη συγκέντρωση στοιχείων για τις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις των αιρετών.

 

α)στ. Τις αναγνωρίσεις, μετονομασίες, προσαρτήσεις και εν γένει μεταβολές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

 

α)ζ. Την οργάνωση και τη λειτουργία της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης.

 

α)η. Τους θεσμούς διαμεσολάβησης και διαβούλευσης με τους πολίτες και τους εκπροσώπους τοπικών φορέων.

 

α)θ. Την παρακολούθηση και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την έκδοση κάθε πράξης που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία.

 

α)ι. Τον διορισμό και τη λύση της σχέσης, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του Ελεγκτή Νομιμότητας.

 

α)ι)α. Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ελεγκτών Νομιμότητας που προβλέπεται στο άρθρο 223 του νόμου 3852/2010, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 

β. Το Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' βαθμού, είναι αρμόδιο για τα θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού που αφορούν:

 

β)α. Τον σχεδιασμό της οργάνωσης και της λειτουργίας τους.

 

β)β. Τα θεσμικά και διοικητικά ζητήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.

 

β)γ. Την κατάσταση και επιμόρφωση των οργάνων διοίκησής τους από το χρόνο της εκλογής και εγκατάστασής τους μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους.

 

β)δ. Την οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων τους.

 

β)ε. Την οργάνωση και άσκηση μητροπολιτικών λειτουργιών.

 

β)στ. Τη συγκέντρωση στοιχείων για τις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις των αιρετών.

 

β)ζ. Τις αναγνωρίσεις, μετονομασίες, προσαρτήσεις και εν γένει μεταβολές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού.

 

β)η. Τους θεσμούς διαμεσολάβησης και διαβούλευσης με τους πολίτες και τους εκπροσώπους τοπικών φορέων.

 

β)θ. Τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον τρόπο οργάνωσης και την άσκησή τους.

 

γ. Το Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αρμόδιο για τα θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που αφορούν:

 

γ)α. Τη σύσταση, λειτουργία και κατάργηση ή λύση των πάσης φύσεως νομικών προσώπων τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσμων αυτών.

 

γ)β. Τη διαμόρφωση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ένωση Περιφερειών, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων.

 

γ)γ. Την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.

 

γ)δ. Την παρακολούθηση της συνεργασίας μέσω δημιουργίας δικτύων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εθνικό επίπεδο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.