Νόμος 4272/14 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των σχεδίων αναφορικά με τους οργανισμούς των νοσοκομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μεταβατικά και έως τις 30-06-2015 εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος άρθρου τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η οργάνωση των οποίων εξακολουθεί να διέπεται από τις κείμενες για αυτά ειδικές διατάξεις.}

 

2. Μέχρι την πλήρη συμμόρφωση στον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, όπως αυτός θα καθοριστεί στους υπό κατάρτιση οργανισμούς αυτών, εφαρμόζονται τα κάτωθι:

 

Για τις θέσεις ευθύνης όλων των οργανικών μονάδων των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών.

 

3. Η παράγραφος Γ' του άρθρου 18 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γ) α. Από τη δημοσίευση του παρόντος και κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012, τα Νοσοκομεία Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία και Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης παύουν εφεξής να αποτελούν το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία - Παίδων Πεντέλης και επανακτούν την αυτοτέλειά τους.

 

β. Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία ως ανεξάρτητο εφεξής νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου παραμένει σε καθεστώς διασύνδεσης με το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. και Α. Κυριακού.

 

γ. Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και το Γενικό Νοσοκομείο Α. Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών των ως άνω διασυνδεόμενων νοσοκομείων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

δ. Εφεξής, η υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ4Α/123892/2012 (ΦΕΚ 3515/Β/2012) απόφαση παύει να ισχύει.

 

ε. Όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί διασύνδεσης εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή και για τα ως άνω νοσοκομεία που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται σε καθεστώς διασύνδεσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.