Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης έχει ως επιχειρησιακούς στόχους την αποτελεσματική κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του τακτικού προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, τη διασφάλιση της τήρησης των δημοσιονομικών αρχών και διαδικασιών, την αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και τον έλεγχο, εκκαθάριση και εξόφληση των δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

 

2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

 

β. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Δαπανών.

 

γ. Τμήμα Μισθοδοσίας.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, είναι αρμόδιο για:

 

α)α. Την προετοιμασία, κατάρτιση και παρακολούθηση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου.

 

α)β. Την υποβολή του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού και των τριμηνιαίων στόχων εξέλιξης του προϋπολογισμού.

 

α)γ. Την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

α)δ. Την παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

α)ε. Τη συλλογή, επεξεργασία και αποστολή οικονομικών στοιχείων του Υπουργείου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 

α)στ. Την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής, ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

 

α)ζ. Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

α)η. Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών, καθώς και την τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

 

α)θ. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

α)ι. Τη μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων και εισφορών που προβλέπονται από κείμενες διατάξεις σε βάρος των ειδικών φορέων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

α)ι)α. Την έκδοση αποφάσεων εκλογικών αποζημιώσεων σε τρίτους.

 

α)ι)β. Τη μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων αυξομείωσης πιστώσεων των Ειδικών Φορέων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

α)ι)γ. Τη μέριμνα για την υποβολή προτάσεων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για εγγραφή πιστώσεων, αυξομείωση πιστώσεων και αύξηση του ποσοστού διάθεσης των πιστώσεων των Ειδικών Φορέων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

β. Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Δαπανών, είναι αρμόδιο για:

 

β)α. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και την καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

 

β)β. Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτουμένης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

 

β)γ. Τον έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

 

β)δ. Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

β)ε. Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού.

 

β)στ. Την μέριμνα για την έγκριση έκδοσης και την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

β)ζ. Την εισήγηση, αρμοδίως, για καταλογισμό δημοσίου υπολόγου καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

 

β)η. Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για την εμφάνισή τους στη δημόσια ληψοδοσία.

 

β)θ. Την έκδοση και παρακολούθηση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

 

β)ι. Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014, όπως ισχύει.

 

β)ι)α. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014, όπως ισχύει, και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (προεδρικό διάταγμα 80/2016).

 

β)ι)β. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

 

β)ι)γ. Την παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πλην αυτών που εξοφλούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και την κοινοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία των αποφάσεων αυτών, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

 

β)ι)δ. Τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

 

β)ι)ε. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

 

β)ι)στ. Την συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

 

β)ι)ζ. Την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του νόμου [Ν] 4270/2014, όπως ισχύει.

 

γ. Το Τμήμα Μισθοδοσίας, είναι αρμόδιο για:

 

γ)α. Την εκκαθάριση αποδοχών του προσωπικού του Υπουργείου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

 

γ)β. Τον έλεγχο και την εκκαθάριση απολαβών και αποζημιώσεων που εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών μετακινήσεων προσώπων που εξυπηρετούνται από το Υπουργείο.

 

γ)γ. Την τακτική παροχή στοιχείων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και τις αποδόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με την αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων μισθοδοτικών καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών για το προσωπικό του Υπουργείου.

 

γ)δ. Την παροχή εν γένει στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών, αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λ.π., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου.

 

γ)ε. Την εφαρμογή πειθαρχικών, διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο εκκαθάρισης τακτικής μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Υπουργείου.

 

γ)στ. Την τήρηση μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου.

 

γ)ζ. Την παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

 

γ)η. Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ)θ. Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014, όπως ισχύει, για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ)ι. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ)ι)α. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ)ι)β. Την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημοσίου υπολόγου καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

 

γ)ι)γ. Τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.