Νόμος 4238/14 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του νόμου 3527/2007 που καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 3868/2010 επανέρχεται σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

2. Στο άρθρο 6 του σχεδίου νόμου Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), Αλλαγή Σκοπού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Λοιπές Διατάξεις προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 περίπτωση δ' του νόμου 3329/2005, οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών έχουν ως πόρους τους και δωρεές, οι οποίες αφορούν και στη μελέτη και την κατασκευή έργων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

1. (πρώην 3) Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4210/2013, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Μεταβατικά και έως τις 31-03-2015 εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος άρθρου οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, ο Οργανισμός των οποίων εκδίδεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.}

 

Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4210/2013 αντικαθίσταται η φράση της ως άνω μεταβατικής περιόδου με τη φράση των μεταβατικών περιόδων που ορίζονται στην παρούσα διάταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.