Νόμος 4456/17 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις θεμάτων Διεύθυνσης Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 13: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών έχει ως στρατηγικό σκοπό την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, το σχεδιασμό, συντονισμό και εποπτεία της αποδοτικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, καθώς και εκείνων που τίθενται σε παραγωγική λειτουργία στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επίσης, εισηγείται μέτρα και φροντίζει για την προπαρασκευή και τη διενέργεια των εκλογών για το Εθνικό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Επίσης, έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για θέματα που αφορούν την κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α. Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

β. Τη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

γ. Τη Διεύθυνση Εκλογών

δ. Τη Διεύθυνση Ιθαγένειας.}

 

2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 προστίθεται η υποπερίπτωση β)ι)α ως εξής:

 

{β)ι)α. Την ηλεκτρονική πιστοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας ως αυθεντικών, καθώς και την παρακολούθηση της πορείας των ηλεκτρονικών παραβολών και των διαδικασιών στα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν την πολιτική ιθαγένειας.}

 

3. Καταργείται το άρθρο 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 και μετά το άρθρο 16 αυτού προστίθεται άρθρο 16Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 16Α: Διεύθυνση Ιθαγένειας

 

1. Η Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό και τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και την παροχή οδηγιών προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας.

 

2. Η Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α. Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας,

β. Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών,

γ. Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών,

δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Ιθαγένειας κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας είναι αρμόδιο για:

 

α)α. Τα ζητήματα που άπτονται της αποβολής, απώλειας, αποποίησης, ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και επίλυσης περιπτώσεων αμφισβητούμενης ιθαγένειας.

α)β. Την έκδοση αποφάσεων εκ νέου κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από υπηκόους του Ισραήλ, πρώην Έλληνες πολίτες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του νόμου 4018/2011, όπως κάθε φορά ισχύει.

α)γ. Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος.

α)δ. Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.

α)ε. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος.

α)στ. Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας.

 

β. Το Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για:

 

β)α. Τη συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρατικές υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους, ώστε να διαπιστωθεί η συνδρομή ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, την εισήγηση προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος πολιτογράφησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή στην Επιτροπή αυτή, καθώς και την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων αποφάσεων.

β)β. Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας των ομογενών με πολιτογράφηση.

β)γ. Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.

β)δ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ. To Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για:

 

γ)α. Τη συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρατικές υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση αλλοδαπών, την εισήγηση προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος πολιτογράφησης, καθώς και την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων αποφάσεων.

γ)β. Τη συγκέντρωση στοιχείων και την εισήγηση στο Συμβούλιο Ιθαγένειας επί των αντιρρήσεων αλλοδαπών που υποβάλλονται ενώπιον του Υπουργού, καθώς και των υποθέσεων που παραπέμπονται από αυτόν στο Συμβούλιο.

γ)γ. Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση από τους αλλοδαπούς της ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης.

γ)δ. Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.

γ)ε. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος.

γ)στ. Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Πολιτογράφησης.

 

δ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας, την τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, καθώς και την ενημέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τη Διεύθυνση πολιτών.}

 

4. Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου.

 

α. Για την στελέχωση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών μεταφέρονται 12 οργανικές θέσεις υπαλλήλων από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ειδικότερα από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, από εκείνες που είχαν μεταφερθεί σε αυτό δυνάμει του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016).

 

β. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 12 υπάλληλοι του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι οποίοι εξυπηρετούσαν γραμματειακά τη Διεύθυνση Ιθαγένειας έως το χρόνο δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος 123/2016.

 

γ. Ο προσδιορισμός των ανωτέρω υπαλλήλων γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

δ. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών συνιστώνται, επιπλέον των αναφερομένων στο σημείο 1 της παραγράφου IV του παρόντος, 12 οργανικές θέσεις υπαλλήλων, ως ακολούθως:

 

α. Δέκα (10) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού και β. Δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

ε. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κλάδου/ειδικότητας.

 

5. Συλλογικά όργανα:

 

α. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενο από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Ιθαγένειας.}

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3838/2010, προστίθεται εδάφιο στ' ως εξής:

 

{στ. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 25 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016), άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016)).}

 

β. Οι περιπτώσεις α)α', α)γ' και α)δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 142 του νόμου 4251/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α. έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο, (...)

α)γ. έναν προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, (...)

α)δ. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 25 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016), άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016)).}

 

6. Μετονομασία και Στελέχωση Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας - Μετανάστευσης:

 

α. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας Μετανάστευσης, που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016) και μεταφέρθηκε από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με τις διατάξεις του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016), μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Μετανάστευσης.

 

β. Για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Μετανάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μεταφέρεται 1 οργανική θέση υπαλλήλου από το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου αυτού. Για την κάλυψη της θέσης αυτής μεταφέρεται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής από το Υπουργείο Εσωτερικών ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος έχει ορισθεί αρμοδίως ως μέλος των Ομάδων Εργασίας για την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Σημείου Επαφής (Single Point of Contact - SPOC) και της Αρχής Πιστοποίησης (Country Signing Certification Authority - CSCA) για την έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. Ο προσδιορισμός του ανωτέρω υπαλλήλου γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Με την ίδια απόφαση μεταφέρονται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Μετανάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και υπάλληλοι που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις στην ανωτέρω Διεύθυνση και έχουν ορισθεί αρμοδίως ως μέλη των Ομάδων Εργασίας για την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Σημείου Επαφής (Single Point of Contact - SPOC) και της Αρχής Πιστοποίησης (Country Signing Certification Authority - CSCA) για την έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.