Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:

 

α) την εκπόνηση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προγραμμάτων και πολιτικών,

 

β) την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,

 

γ) την υλοποίηση σχεδίων δράσης για το περιβάλλον και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

 

2. Η ανωτέρω Διεύθυνση συγκροτείται από 3 τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες ως εξής:

 

α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Αθλητισμού Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Τη μελέτη και την εισήγηση προτάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του Φορέα.

 

β)β) Τον συντονισμό των συναρμόδιων φορέων κατά την επεξεργασία μέτρων που στοχεύουν στην προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος.

 

γ)γ) Τη λειτουργία κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Θερμαϊκού Κόλπου και του περιβάλλοντος.

 

δ)δ) Τη μέριμνα για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών επί των θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης, ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής προστασίας.

 

ε)ε) Την εκπόνηση ειδικών μελετών και τη διαχείριση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ειδικά και ευρωπαϊκά ταμεία περιβαλλοντικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης.

 

ζ)ζ) Τον συντονισμό, την παρακολούθηση, μελέτη και ανάληψη δράσεων για την προώθηση και ανάδειξη του πολιτισμού και του αθλητισμού στο χώρο ευθύνης του Φορέα μέσω της ενίσχυσης και της συνεργασίας με φορείς για θέματα παιδείας, αθλητισμού και νέας γενιάς, βιβλιοθηκών, σχολείων, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων.

 

η)η) Τη διοργάνωση και χρηματοδότηση εκδηλώσεων, εκθέσεων και εορτών που προβάλλουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη λαϊκή παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά.

 

θ)θ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση προγραμμάτων προστασίας ανάδειξης, αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού, με γνώμονα την κοινωνική και πολιτισμική διάσταση, την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών και την χρηματοδότηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

 

ι)ι) Την οργάνωση και χρηματοδότηση δράσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων και διαλέξεων για θέματα παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού.

 

β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Την κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού έργων και μελετών του Φορέα.

 

β)β) Την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη των σχετικών διακηρύξεων των υπό ανάθεση έργων και μελετών.

 

γ)γ) Την εποπτεία προόδου των εκτελούμενων μελετών και έργων.

 

δ)δ) Τη συντήρηση και την ανακαίνιση του Διοικητηρίου και του Κυβερνείου.

 

ε)ε) Την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) στους χώρους λειτουργίας του Φορέα.

 

στ)στ) Τη διατήρηση και ενημέρωση αρχείου για τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

 

ζ)ζ) Την κίνηση, συντήρηση επισκευή και άρση κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν στη δύναμη του φορέα.

 

γ) Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Τον χαρακτηρισμό οικισμών ή τμημάτων τους ως παραδοσιακών ή τοπίων ως ζωνών ιδιαίτερου κάλλους και τη θέσπιση ειδικών όρων, μορφολογικών περιορισμών και όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτών.

 

β)β) Την τροποποίηση ή αναθεώρηση των ρυμοτομικών σχεδίων εντός παραδοσιακών οικισμών, την οριοθέτηση, τη θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και τον καθορισμό ειδικών χρήσεων σε αυτούς.

 

γ)γ) Τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων μεμονωμένων κτιρίων ή τμημάτων τους ή συγκροτημάτων κτιρίων, στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου αυτών, στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος χώρου και μεμονωμένων στοιχείων πολεοδομικού εξοπλισμού ή δικτύων, καθώς και τον καθορισμό ειδικών όρων προστασίας και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτών κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

 

δ)δ) Τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέας της χρήσης ακινήτου με ή χωρίς κτίσματα, καθώς και το τυχόν όνομα ή επωνυμία με την οποία η χρήση αυτή συνδέθηκε με τον διατηρητέο χαρακτήρα της.

 

ε)ε) Την αναστολή κάθε εργασίας ανέγερσης, κατεδάφισης, προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης και διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς ή τμήματά τους, σε περιοχές εκτός οικισμών ή σε μεμονωμένα ακίνητα εντός ή εκτός οικισμών, καθώς και την επιβολή όρων για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, με σκοπό τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης ή ειδικού κανονισμού δόμησης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

στ)στ) Τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης ή χρήσης κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, για επεμβάσεις ή προσθήκες σε διατηρητέα κτίρια ή την κατασκευή νέων κτιρίων σε ακίνητα στα οποία υπάρχουν διατηρητέα κτίρια καθώς και σε ακίνητα όμορα διατηρητέων κτιρίων ή σε ζώνες που συνέχονται με αυτά, για την προστασία και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων.

 

ζ)ζ) Την ανακατασκευή στην αρχική τους μορφή ακινήτων και στοιχείων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς για τα οποία έχει κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού τους ως διατηρητέων, τα οποία κατεδαφίζονται για οποιοδήποτε λόγο ή βρίσκονται σε κατάσταση επικινδύνου ετοιμορροπίας.

 

η)η) Την ανακατασκευή διατηρητέων κτιρίων τα οποία έχουν κατεδαφιστεί από γεγονότα που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή κρίνονται κατεδαφιστέα με πρωτόκολλα επικινδύνως ετοιμόρροπου οικοδομής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.