Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διεύθυνση Εκλογών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Εκλογών έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών του Εθνικού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκλογών για την ανάδειξη των αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των δημοψηφισμάτων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου. Φροντίζει για τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και το θεσμικό πλαίσιο συστημάτων προαγωγής της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και κάθε άλλης μορφής έκφρασης της λαϊκής ετυμηγορίας. Μεριμνά για τη σύνταξη, τήρηση και αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, καθώς και για την κρατική επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων.

 

2. Η Διεύθυνση Εκλογών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α. Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων.

 

β. Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων και Αποτελεσμάτων.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκλογών κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων, είναι αρμόδιο για:

 

α)α. Την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοψηφισμάτων, καθώς και των εκλογών ανάδειξης των αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου.

 

α)β. Κάθε απαιτούμενη θεσμική και διοικητική πρωτοβουλία που άπτεται εκλογικών θεμάτων και διαδικασιών.

 

α)γ. Τη μέριμνα για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό του πάσης φύσεως εκλογικού υλικού, που είναι απαραίτητο για την προπαρασκευή και διενέργεια εκλογών και δημοψηφισμάτων.

 

α)δ. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών και δημοψηφισμάτων.

 

α)ε. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων των εκλογικών αποτελεσμάτων, τα οποία είναι απαραίτητα στην Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή για την κατάρτιση των πινάκων των γενικών οριστικών αποτελεσμάτων των εκλογών και δημοψηφισμάτων και την κατανομή των βουλευτικών εδρών του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

α)στ. Τη μέριμνα για τον προσδιορισμό της κατανομής της τακτικής εκλογικής χρηματοδότησης των κομμάτων βάσει των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων.

 

α)ζ. Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων σε θέματα λειτουργίας και διαδικασίας εκλογών και δημοψηφισμάτων, την ανάληψη των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών καθώς και τη μέριμνα για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο σχετικών ευρωπαϊκών κανονιστικών ρυθμίσεων και την επικοινωνία με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

 

α)η. Τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση θεμάτων σύστασης και λειτουργίας πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα.

 

α)θ. Τη λειτουργία τεχνολογικών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που προάγουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στη λήψη δημοσίων αποφάσεων, τον κοινωνικό διάλογο και τη δημόσια διαβούλευση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

α)ι. Την επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκάστοτε χρήση των συστημάτων αυτών, καθώς και τη στατιστική ή άλλη επιστημονική ανάλυση αυτών για τους σκοπούς και τις ανάγκες σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών.

 

β. Το Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων και Αποτελεσμάτων, είναι αρμόδιο για:

 

β)α. Τη μέριμνα για την κατάρτιση και τακτική αναθεώρηση του αρχείου των εκλογέων όλης της χώρας, την κατάρτιση των καταλόγων ετεροδημοτών, κοινοτικών εκλογέων και εκλογέων ειδικών κατηγοριών, όπως στρατιωτικών, υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας κ.λ.π., για την τήρηση αυτού σε ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή, καθώς και για την εκτύπωση και διάθεση των εκλογικών καταλόγων.

 

β)β. Την άσκηση εποπτείας και ελέγχου επί των εκλογικών καταλόγων, την πραγματοποίηση κάθε μορφής και αιτιολογίας νόμιμης μεταβολής επί αυτών, καθώς και κάθε απαιτούμενη θεσμική και διοικητική συναφή πρωτοβουλία.

 

β)γ. Τη μέριμνα για την εκτύπωση και προώθηση στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές του έντυπου και λοιπού εκλογικού υλικού που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια των εκλογών και των δημοψηφισμάτων.

 

β)δ. Τον έλεγχο και την παραλαβή των επίσημων πρακτικών των εκλογικών αποτελεσμάτων και τη μέριμνα για την εκτύπωση των κατά νόμο προβλεπόμενων σχετικών εντύπων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.