Νόμος 4210/13

Ν4210/2013: Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4210/2013: Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 254/Α/2013), 21-11-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Κατάργηση μηχανογραφικής άδειας

Άρθρο 2: Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Εκπαιδευτικές άδειες

Άρθρο 5: Άδειες εξετάσεων

Άρθρο 6: Γονικές άδειες στο δημόσιο τομέα

Άρθρο 7: Απλοποίηση διαδικασίας διορισμού για την πιστοποίηση της υγείας των υπό πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων

Άρθρο 8: Ζητήματα αρμοδιότητας Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 9: Συμμετοχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού στις διαδικασίες κατάταξης και επιλογής του επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 10: Προθεσμίες του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011

Άρθρο 11: Τροποποίηση των άρθρων 80, 81, 82, και 93 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 12: Κατά προτεραιότητα μετάταξη πολυτέκνων υπαλλήλων

Άρθρο 13: Επικύρωση εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία

Άρθρο 14: Πειθαρχικό Δίκαιο

Άρθρο 15: Δυνητική αργία

Άρθρο 16: Αναστολή της αργίας

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 114 του Υπαλληλικού Κώδικα

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις διορισμών και πλήρωσης θέσεων των φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008

Άρθρο 21: Ζητήματα υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 22: Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης του νόμου 2643/1998 στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 23: Τροποποίηση του νόμου 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012)

Άρθρο 24: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 26: Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Στελέχωση Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με επιτόπιο προσωπικό

Άρθρο 33: Στελέχωση της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 34: Θέματα αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Άρθρο 35: Θέματα εκκαθάρισης θυγατρικών της Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 36: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-11-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.