Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αποστολή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως κύρια αποστολή το σχεδιασμό και την πραγμάτωση βιώσιμων δημόσιων διοικητικών συστημάτων και δημόσιων πολιτικών στο χώρο εποπτείας του, δηλαδή στο χώρο της αποκεντρωμένης διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Παράλληλα σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές σε θέματα αρμοδιότητάς του όπως είναι οι πολιτικές ισότητας των φύλων, η τήρηση μητρώων αστικής και δημοτικής κατάστασης των Ελλήνων πολιτών, τα θέματα της ιθαγένειας, η διενέργεια εκλογών. Ειδικότερα το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει και εφαρμόζει δημόσιες πολιτικές για:

 

α. Την προαγωγή, την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.

 

β. Την προαγωγή, την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και την κατοχύρωση της οικονομικής τους αυτοτέλειας.

 

γ. Τον σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

δ. Την άσκηση της κρατικής εποπτείας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

 

ε. Τη βελτίωση των μέσων και των προϋποθέσεων τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.

 

2. Στην αποστολή του Υπουργείου Εσωτερικών εντάσσεται επίσης ο σχεδιασμός και η πραγμάτωση δημόσιων πολιτικών εθνικής εμβέλειας, όπως είναι πολιτικές για:

 

α. Την έγκυρη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών.

 

β. Την κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.

 

γ. Την αστική και δημοτική κατάσταση των πολιτών.

 

δ. Τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών ισότητας των φύλων, την ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις γυναίκες, την ενίσχυση και υποστήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.