Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Προσόντα διορισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού καθορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις για τον καθορισμό προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

 

2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, αν η θέση πληρούται με μετάταξη.

 

3. Για τον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Σε Θέματα Ισότητας, ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε γνωστικό αντικείμενο Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών (ειδίκευση σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημοσίου Δικαίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου) σπουδών ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή τριετής εμπειρία σε θέματα ισότητας, καθώς και η άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

 

4. Για τον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Συμβουλευτικής, ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής μίας από τις ειδικότητες ή κατευθύνσεις Νομικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας.

 

Επίσης, απαιτείται τουλάχιστον διετής εμπειρία σε θέματα αρμοδιοτήτων των Συμβουλευτικών Κέντρων και η πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

 

5. Για τον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολογίας, ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής μίας από τις ειδικότητες Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Επίσης, απαιτείται και η πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής, ρωσικής).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.