Νόμος 4483/17 - Άρθρο 125

Άρθρο 125: Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών. Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για θέματα που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. Παράλληλα, ασκεί αποτελεσματικό συντονισμό, εποπτεία, ιεραρχικό έλεγχο και καθοδήγηση της υπαγόμενης σε αυτήν Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών με το σύνολο των αρμοδιοτήτων και των τμημάτων της, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 16Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014).

 

Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), ο οποίος προΐσταται της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 1 του νόμου 4369/2016 και τη σύσταση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων του άρθρου 10 του νόμου 4369/2016, ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας διορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, κατά τις κείμενες διατάξεις για τους Ειδικούς Γραμματείς, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας διορίζεται πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και την επαγγελματική του ικανότητα σε ζητήματα συναφή με τις αρμοδιότητές του και διαθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας ή ανατίθενται σε αυτήν από άλλες διατάξεις.

 

Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Ειδικούς Τομεακούς Γραμματείς του άρθρου 6 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), ως ισχύει, εφαρμόζονται και για τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η θητεία του Γραμματέα παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέου, η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), ως ισχύει, και ιδιαίτερα του άρθρου 53 και των παραγράφων 13 έως 17 του άρθρου 55 αυτού, ισχύουν και για τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας. Το Γραφείο του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα στελεχώνεται από υπαλλήλους που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις και επικουρεί τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

2. Η παράγραφος Γ' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014) αναριθμείται σε παράγραφο Δ' και προστίθεται νέα παράγραφο Γ', η οποία έχει ως εξής:

 

{Γ. Στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάγεται και η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας η οποία διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 

α. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα.

 

β. Διεύθυνση Ιθαγένειας.}

 

3. Η παράγραφος Δ' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014) αναριθμείται σε παράγραφο Ε' και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ε. Τα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού, καθώς και τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων, και του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραμματείς, καθώς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα, αντίστοιχα, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και γενικά οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις Υπηρεσίες και το κοινό, διέπονται δε σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους από την κείμενη νομοθεσία.}

 

4. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014) διαγράφεται.

 

5. Στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014) προστίθεται νέο κεφάλαιο ΣΤ' μετά το άρθρο 26 ως εξής:

 

{Κεφάλαιο ΣΤ: Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας

 

Άρθρο 26Α: Αποστολή - Διάρθρωση

 

1. Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για θέματα που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. Παράλληλα, ασκεί αποτελεσματικό συντονισμό, εποπτεία, ιεραρχικό έλεγχο και καθοδήγηση των υπαγόμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων.

 

2. Στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας υπάγεται η Διεύθυνση Ιθαγένειας του άρθρου 16Α του παρόντος.}

 

6. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/2004), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και την παράγραφο 5)α του άρθρου 17 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενο από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας.}

 

Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας.

 

Μέχρι την εν λόγω δημοσίευση, ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.