Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών έχει ως επιχειρησιακό στόχο, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, τον αποδοτικό σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση των προμηθειών, τη βέλτιστη κατανομή πόρων και την εν γένει αποτελεσματική διαχείριση του υλικού και των εγκαταστάσεων αυτού.

 

2. Η Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 

α. Τμήμα Προμηθειών.

 

β. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα Προμηθειών, είναι αρμόδιο για:

 

α)α. Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

 

α)β. Τη διαχείριση των διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

 

α)γ. Τη διαχείριση των διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση εκλογικών προμηθειών καθώς και των προμηθειών που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκές δράσεις και προγράμματα.

 

α)δ. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες.

 

α)ε. Τη μέριμνα για τη σύσταση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, παραλαβής εργασιών και προμηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

 

α)στ. Την παροχή στοιχείων για το μητρώο δεσμεύσεων.

 

β. Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι αρμόδιο για:

 

β)α. Τη μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου, για τη συντήρηση, επισκευή, καθαρισμό και ασφάλεια των κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και την εν γένει καλή κατάσταση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών του, πλην των υποδομών δικτύων.

 

β)β. Τη συγκέντρωση των αιτημάτων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών από το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ομαδοποίηση αυτών, πλην των υποδομών δικτύων.

 

β)γ. Τη διενέργεια έρευνας αγοράς για τη λήψη στοιχείων τιμών των αιτούμενων αγαθών και υπηρεσιών, πλην των υποδομών δικτύων.

 

β)δ. Την παρακολούθηση των λειτουργικών δαπανών αναφορικά με τις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

β)ε. Την απογραφή, αξιοποίηση, καλή λειτουργία και συντήρηση του υλικού, μηχανημάτων, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου του Υπουργείου, καθώς και την απομάκρυνση όσων χαρακτηρίζονται ως άχρηστα ή ακατάλληλα, πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

β)στ. Τη διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου.

 

β)ζ. Την κίνηση, συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Υπουργείου.

 

β)η. Τη διαχείριση της Αποθήκης Υλικού και την καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων υλικών.

 

β)θ. Την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και ιδιαίτερα τη μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.