Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την τήρηση, επεξεργασία, χρήση και διαχείριση των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης των πολιτών, τη συγκρότηση και εξασφάλιση της ορθότητας των στοιχείων βάσεων δεδομένων εθνικής εμβέλειας, την χορήγηση οδηγιών για την κατάρτιση και ενημέρωση των μητρώων αρρένων, των δημοτολογίων και των ληξιαρχικών βιβλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, καθώς και την καταχώρηση των ληξιαρχικών πράξεων Ελλήνων πολιτών που συντάσσονται στην αλλοδαπή.

 

2. Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α. Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης.

 

β. Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου.

 

γ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, είναι αρμόδιο για:

 

α)α. Την εισήγηση και επεξεργασία μέτρων για την κατάρτιση και ενημέρωση των μητρώων αρρένων και των δημοτολογίων, καθώς και των προξενικών μητρώων βαπτίσεων και γεννήσεων.

 

α)β. Τη μέριμνα για την ορθή τήρηση των διαδικασιών ενημέρωσης και των κανόνων ασφάλειας των εγγραφών στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης των πολιτών, οι οποίες εισάγονται και τηρούνται στις κεντρικές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

α)γ. Τη μέριμνα για τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων των εγγραφών και μεταβολών, που εγγράφουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού στις κεντρικές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

α)δ. Τη μέριμνα για την αναζήτηση και χρήση κανόνων τυποποιημένης καταχώρησης στοιχείων, που αφορούν τις μεταβολές της δημοτικής κατάστασης των δημοτών κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, με σκοπό τη διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας και πληρότητάς τους.

 

α)ε. Τον καθορισμό του τύπου των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης πολιτών καθώς και των αρμόδιων προς τούτο φορέων.

 

α)στ. Τον καθορισμό των προϋποθέσεων και διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων της προηγούμενης παραγράφου καθώς και προϋποθέσεων και διαδικασιών διάθεσης τηρούμενων στις κεντρικές βάσεις δεδομένων στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης πολιτών σε τρίτους φορείς, για τις δικές τους νόμιμες χρήσεις.

 

α)ζ. Τη συνδρομή προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την αντιμετώπιση οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών θεμάτων στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Μητρώο Πολιτών.

 

α)η. Την επεξεργασία τεχνικά ομογενοποιημένων στοιχείων της κεντρικής βάσης δεδομένων και τη συσχέτισή τους με στοιχεία βάσεων δεδομένων άλλων φορέων.

 

α)θ. Τη νομοθετική πρωτοβουλία επί θεμάτων καθορισμού του τύπου, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών έκδοσης ταυτοτήτων Ελλήνων πολιτών.

 

β. Το Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου, είναι αρμόδιο για:

 

β)α. Την καταχώρηση όλων των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν Έλληνες πολίτες και αποστέλλονται δια του ταχυδρομείου από τις ελληνικές προξενικές αρχές ή τις επιχώριες αρχές, αναφερόμενες ειδικότερα σε γεγονότα γέννησης, θανάτου, ονοματοδοσίας, βάπτισης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, νομιμοποίησης και αναγνώρισης τέκνου, προσβολής της πατρότητας τέκνου, υιοθεσίας, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου.

 

β)β. Την καταχώριση στο περιθώριο των ληξιαρχικών πράξεων μεταβολών που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των πράξεων αυτών.

 

β)γ. Τη διόρθωση των ληξιαρχικών πράξεων.

 

β)δ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία δημογραφικών στατιστικών στοιχείων.

 

γ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, είναι αρμόδιο για:

 

γ)α. Την τήρηση πρωτοκόλλου και τη διακίνηση αλληλογραφίας.

 

γ)β. Την έκδοση αντιγράφων από τα δικαιολογητικά με βάση τα οποία συντάχθηκαν οι ληξιαρχικές πράξεις.

 

γ)γ. Την έκδοση αποσπασμάτων και αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου, θανάτου που έχουν καταχωρισθεί στην Υπηρεσία, καθώς και την αποστολή αυτών σε πολίτες, Δήμους, Ελληνικές Προξενικές Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Στρατολογικά γραφεία, Δικαστικές αρχές κ.λ.π.

 

γ)δ. Την αποστολή στους Δήμους της χώρας, στις αρχές κάθε έτους, αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων γέννησης των αρρένων τέκνων που καταχωρίσθηκαν στην Υπηρεσία το προηγούμενο έτος για την σύνταξη των Μητρώων Αρρένων.

 

γ)ε. Την αποστολή των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου που καταχωρίζονται στην Υπηρεσία στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία.

 

γ)στ. Την έκδοση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης ληξιαρχικής πράξης.

 

γ)ζ. Τη διακίνηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της αλληλογραφίας μέσω τηλεομοιότυπου.

 

γ)η. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση αρχείου του Ειδικού Ληξιαρχείου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου και τον κανονισμό αλληλογραφίας καθώς και την πρόταση για την εκκαθάρισή του.

 

γ)θ. Την τήρηση και διαφύλαξη των ληξιαρχικών βιβλίων και δικαιολογητικών για όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή.

 

γ)ι. Την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτήσεων που λαμβάνει το Υπουργείο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

γ)ι)α. Την εξυπηρέτηση πολιτών αυτοπρόσωπα και τηλεφωνικά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.