Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 

1. α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού.

 

β. Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού.

 

γ. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού.

 

δ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ε. Γραφείου Γενικού Γραμματέα Ισότητας των Φύλων.

 

στ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

 

ζ. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας.

 

2. α. Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών: Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Διοικητικός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α. Γραφείο Διοικητικού Γραμματέα το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Διοικητικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

α)β. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.

 

α)γ. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

α)δ. Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α)ε. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

 

α)στ. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, υπαγόμενη στον Υπουργό.

 

α)ζ. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό.

 

α)η. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, υπαγόμενο στον Διοικητικό Γραμματέα.

 

α)θ. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, υπαγόμενο στον Διοικητικό Γραμματέα.

 

α)ι. Αυτοτελές Γραφείο Στατιστικού Εκπροσώπου, υπαγόμενο στον Διοικητικό Γραμματέα.

 

Μεταβατικά και μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα τα υπό στοιχεία α)η έως και α)ι αυτοτελή τμήματα και το αυτοτελές γραφείο λειτουργούν ως υπαγόμενα στον Υπουργό.

 

β. Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας.

 

Στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.

 

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

β)α. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις και επικουρεί τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

β)β. Διεύθυνση Ιθαγένειας, η οποία υπάγεται στον Ειδικό/Ειδικό Τομεακό Γραμματέα.

 

γ. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

 

Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.

 

Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

γ)α. Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

γ)β. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, υπαγόμενη στον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα.

 

γ)γ. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, υπαγόμενη στον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα.

 

γ)δ. Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας, υπαγόμενο στον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα.

 

δ. Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων:

 

Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

δ)α. Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

δ)β. Μονάδα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη στον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα.

 

3. Στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

 

β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

γ. Γραφείο Τύπου.

 

δ. Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου.

 

4. Δυνάμει του άρθρου 6 του νόμου 4369/2016 οι υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, θέσεις του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, του Γενικού Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας θα καταργηθούν σε τακτό, οριζόμενο από το νόμο, χρόνο. Με την κατάργηση των θέσεων αυτών καταργούνται και τα αντίστοιχα Γραφεία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.