Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ως στρατηγικό στόχο την χάραξη γενικότερα των πολιτικών αποκέντρωσης του κράτους, την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της οργάνωσης και λειτουργίας της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, περιλαμβανομένων και των θεμάτων του προσωπικού τους. Συντονίζει και παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου που υπάγονται σε αυτή, μεριμνά για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α. Τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

β. Τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

γ. Τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.