Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων τεκμηριώνει, σχεδιάζει και εξειδικεύει την εθνική πολιτική για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων που τίθενται από την πολιτική ηγεσία σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ). Η Διεύθυνση έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την προώθηση πολιτικών ισότητας. Επίσης, μεριμνά για την ανάπτυξη κι εφαρμογή εργαλείων με τα οποία θα αξιολογείται η επίδραση των διάφορων δράσεων και πολιτικών στην ισότητα των φύλων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζομένων πολιτικών ισότητας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Ερευνά για την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας των διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

Μεριμνά για την ορθή και ολοκληρωμένη πιστοποίηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα πρότυπα που απαιτούνται για το έργο που υλοποιεί και για τους Δημόσιους Φορείς.

 

Παρακολουθεί τις Διεθνείς και Εθνικές εξελίξεις σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και αναζητεί νέες προτάσεις για την ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

 

Υποβάλει προτάσεις για υλοποίηση έργων που αφορούν την βελτίωση και ανάπτυξη της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πολίτες, βάσει και των στοιχείων που συλλέγει από το παρατηρητήριο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

Επίσης η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της συλλογής στοιχείων κάθε μορφής βίας που καλύπτεται από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για την ανάλυση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018).

 

2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α. Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

 

β. Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

 

γ. Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο).

 

δ. Τμήμα Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κατανέμονται ως ακολούθως:

 

α. Το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, είναι αρμόδιο για:

 

α)α. Τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) με την παραγωγή ετήσιων εκθέσεων προόδου.

 

α)β. Την χάραξη πολιτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και σε όλους τους τομείς πολιτικής.

 

α)γ. Την εισήγηση και διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων πολιτικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής πολιτισμικής και πολιτικής ζωής, όπως απασχόληση, έμφυλη βία, κοινωνική ασφάλιση, έμφυλα στερεότυπα, κέντρα λήψης των αποφάσεων κ.ά., με βάση την τεκμηρίωση που έχει προηγηθεί.

 

α)δ. Τον σχεδιασμό ή την εισήγηση δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων ή άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που υλοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ή άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

 

α)ε. Την αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα για την χρηματοδότηση δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων καθώς και η συγγραφή και υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης. Γενικότερα συνεργάζεται με τις διαχειριστικές αρχές όλων των Περιφερειών της χώρας με στόχο την εύρεση δράσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

α)στ. Την σύνταξη των προτύπων/πρωτοκόλλων λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και των εποπτευόμενων υπηρεσιών αυτής. Δημιουργία ροών εργασιών, διεργασιών και ελέγχων.

 

Συνεχής προσαρμογή του τρόπου εργασίας, αναζήτηση ευκαιριών και καινοτόμων μεθόδων για την βελτίωση της απόδοσης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και την αύξηση των δράσεων επικοινωνίας με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.

 

α)ζ. Την οργάνωση, παρακολούθηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, σε αντίστοιχα με την εκπαίδευση, καθήκοντα εντός της Υπηρεσίας.

 

β. Το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, είναι αρμόδιο για:

 

β)α. Τη διαμόρφωση γενικών και ειδικών προγραμμάτων και δράσεων για την ισότητα των φύλων, ανά πεδίο πολιτικής σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (όπως απασχόληση, ίση μεταχείριση, καταπολέμηση των διακρίσεων, εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση και έρευνα, πολιτισμός, αθλητισμός, υγεία, καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ισόρροπη συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, καταπολέμηση έμφυλων στερεοτύπων κ.α.) στο πλαίσιο θεσμικών συνεργασιών με φορείς της κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι προτεινόμενες δράσεις θα υλοποιούνται και θα παρακολουθούνται με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

 

β)β. Την υλοποίηση και την παρακολούθηση πολιτικών και δράσεων, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων και μη προγραμμάτων που αφορούν την προώθηση των θεμάτων ισότητας των φύλων.

 

β)γ. Την προώθηση και ενσωμάτωση μέτρων ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα σε τομείς όπως ο πολιτικός, οικονομικός, πολιτιστικός, κοινωνικός, για την πρόληψη και την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και τις ΜΚΟ.

 

β)δ. Την ανάπτυξη και υλοποίηση Εθνικής Καμπάνιας Ενημέρωσης για τις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές καθώς και τις εκλογές της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού υλοποιώντας δράσεις δημοσιότητας με την αξιοποίηση διάφορων επικοινωνιακών μέσων για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων.

 

β)ε. Τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές του δημόσιου τομέα και της αυτοδιοίκησης για τη χάραξη πολιτικών προώθησης της γυναικείας απασχόλησης που στοχεύουν στην προώθηση της απασχόλησης, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου.

 

β)στ. Τη συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και ΜΚΟ για την ανταλλαγή και διάχυση της πληροφόρησης, καλών πρακτικών, στο πλαίσιο της προώθησης της ισότητας των φύλων.

 

γ. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο), είναι αρμόδιο για:

 

γ)α. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων που σχετίζονται με την ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές και την παρακολούθηση της πορείας και των δεικτών φύλου κατά τομέα πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες τεκμηρίωσης και βάσεων δεδομένων για θέματα ισότητας.

 

γ)β. Την ενημέρωση και διαχείριση της Τράπεζας Πληροφοριών του Παρατηρητηρίου (Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

γ)γ. Την παραγωγή των Εθνικών Δεικτών Ισότητας Φύλου και των Ευρωπαϊκών Δεικτών παρακολούθησης των εθνικών πολιτικών για την ισότητα των φύλων.

 

γ)δ. Την παροχή των τηρουμένων στοιχείων και πληροφοριών στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και σε φορείς και υπηρεσίες που συνεργάζονται με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

 

γ)ε. Τον προσδιορισμό των γενικών και ειδικών στόχων για την ισότητα των φύλων και τον προγραμματισμό των έργων ανά πεδίο πολιτικής (όπως απασχόληση, καταπολέμηση της έμφυλης βίας, εκπαίδευση, καταπολέμηση έμφυλων στερεοτύπων).

 

γ)στ. Την εκπόνηση μελετών και ερευνών σε θέματα ισότητας σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

 

γ)ζ. Την ενημέρωση και εμπλουτισμό των ιστοσελίδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας.

 

γ)η. τη συλλογή αναλυτικών σχετικών στατιστικών στοιχείων κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε περιπτώσεις όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

 

γ)θ. την υποστήριξη της έρευνας στον τομέα όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας με στόχο τη μελέτη των βασικών αιτιών και επενεργειών της, τη συχνότητα εμφανίσεως και των δεικτών καταδίκης, καθώς και της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί προς το σκοπό της εφαρμογής της ανωτέρω Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

δ. Το Τμήμα Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου, είναι αρμόδιο για:

 

δ)α. Την υποστήριξη του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και άλλων δημόσιων φορέων μέσω της παροχής έγκυρου πληροφοριακού υλικού.

 

δ)β. Την εξυπηρέτηση του κοινού μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης, καθώς και τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του δανεισμού.

 

δ)γ. Την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων χρηστριών / χρηστών:

 

1. με αποστολή βιβλιογραφιών και πληροφοριών μέσω τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ή κανονικού ταχυδρομείου,

 

2. με ενεργοποίηση της λειτουργίας του διαδανεισμού σε συνεργασία με τις κατά τόπους δημόσιες, δημοτικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας.

 

δ)δ. Τον συνεχή εμπλουτισμό των συλλογών μέσω της:

 

1. επιλογής και κατάρτισης καταλόγου με προτεινόμενο προς αγορά υλικό,

 

2. αναζήτησης ψηφιακών τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου και αποθήκευσή τους στη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης,

 

3. επιλεκτικής αποδελτίωσης επιστημονικών περιοδικών,

 

4. αποδοχής δωρεών αποτελούμενων από υλικό σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους της Βιβλιοθήκης,

 

5. ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους φορείς, όπως Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συμμετοχής σε πρωτοβουλίες ανταλλαγής πολλαπλών αντιτύπων με στόχο τον διαρκή εμπλουτισμό των συλλογών.

 

δ)ε. Την βιβλιοθηκονομική και αρχειονομική επεξεργασία του υλικού, η οποία περιλαμβάνει καταγραφή στο Βιβλίο Εισαγωγής και σφράγισμα των ντοκουμέντων, καταλογογράφηση, ταξινόμηση, καταχώριση των στοιχείων των ντοκουμέντων στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα και ταξιθέτηση τους.

 

δ)στ. Την επιτήρηση της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών μέσων και των υποστηρικτικών λογισμικών και την παραμετροποίηση αυτών σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Συνεργασία και ανάλυση αναγκών σε εξειδικευμένους φορείς παροχής τεχνικής υποστήριξης εάν πρόκειται για περίπλοκες παραμετροποιήσεις ή όπου αλλού απαιτείται.

 

δ)ζ. Τη μέριμνα για τη σωστή συντήρηση και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου.

 

δ)η. Τη συνεργασία και την ηλεκτρονική διασύνδεση με βιβλιοθήκες άλλων φορέων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με στόχο τη συμμετοχή σε συλλογικούς καταλόγους βιβλιοθηκών και κέντρων τεκμηρίωσης.

 

δ)θ. Την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και τη σύνταξη εσωτερικών πράξεων που συντελούν στην ορθή λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

 

δ)ι. Τη συγκέντρωση στατιστικών λειτουργίας, επισκεψιμότητας και δανεισμών και την κατάρτιση αναφορών.

 

δ)ι)α. Τον εμπλουτισμό του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης.

 

δ)ι)β. Την προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

δ)ι)γ. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (παρουσιάσεων βιβλίων, εκθέσεων, κ.λ.π.).

 

δ)ι)δ. Την υποδοχή και εκπαίδευση φοιτητριών / φοιτητριών Βιβλιοθηκονομίας και Επιστημών Πληροφόρησης.

 

δ)ι)ε. Την εκπόνηση προτάσεων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου μέσω ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.