Νόμος 2676/99

Ν2676/1999: Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2676/1999: Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 1/Α/1999), 05-01-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ενοποιήσεις - συγχωνεύσεις - καταργήσεις ασφαλιστικών οργανισμών

 

Άρθρο 3: Ασφαλιζόμενα πρόσωπα στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Άρθρο 4: Καταργούμενοι οργανισμοί

Άρθρο 11: Διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Άρθρο 12: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 15: Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων

Άρθρο 16: Καταργούμενα Ταμεία Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων

Άρθρο 17: Πόροι

Άρθρο 18: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων

Άρθρο 19: Ποσό Σύνταξης Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων

Άρθρο 23: Διάρθρωση υπηρεσιών και θέσεων - προσωπικό

Άρθρο 25: Συγχώνευση του Κλάδου Σύνταξης του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 27: Συγχώνευση του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής στο Ταμείο Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής

Άρθρο 29: Συγχώνευση Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος στον Κλάδο Ασθένειας του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού - Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Άρθρο 31: Κατάργηση Ταμείων Πρόνοιας Δικηγόρων Επαρχιών

 

Κεφάλαιο Β: Ελεγκτικός μηχανισμός υγειονομικής περίθαλψης - παροχές υγείας

 

Άρθρο 32: Σύσταση Υπηρεσίας Δαπανών Υγείας

Άρθρο 33: Ιατρική περίθαλψη

Άρθρο 34: Φαρμακευτική περίθαλψη

Άρθρο 35: Άλλες παροχές ασθένειας

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις διοικητικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης

 

Άρθρο 38: Κάλυψη δαπανών από το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 39: Δήλωση ατομικών στοιχείων ασφαλισμένων και συνταξιούχων

 

Κεφάλαιο Δ: Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισμών

 

Άρθρο 40: Επενδύσεις Ασφαλιστικών Οργανισμών

Άρθρο 41: Στατιστικά στοιχεία επενδύσεων

Άρθρο 42: Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών

Άρθρο 43: Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων

 

Άρθρο 47: Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση

Άρθρο 48: Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εξορθολογισμός του συστήματος ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Άρθρο 49: Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Δικαιούχοι

Άρθρο 50: Αρμόδια όργανα - Αρμοδιότητες

Άρθρο 51: Σύστημα ρύθμισης οφειλών

Άρθρο 52: Τροποποίηση απόφασης

Άρθρο 53: Καταβολή παραβόλου

Άρθρο 54: Ευεργετήματα του οφειλέτη

Άρθρο 55: Δικαιώματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 56: Προθεσμία καταβολής εισφορών - πρόσθετο τέλος εκπρόθεσμης καταβολής

Άρθρο 57: Πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών - Κατάργηση προσαυξήσεων

Άρθρο 58: Διαγραφή οφειλών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 59: Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων

Άρθρο 60: Τροποποίηση ασφαλιστικών διατάξεων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Κεφάλαιο Ζ: Διατάξεις γενικού ασφαλιστικού περιεχομένου

 

Άρθρο 61: Τρόπος εξόφλησης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 62: Σύνταξη αιτία θανάτου

Άρθρο 63: Απασχόληση συνταξιούχων

 

Κεφάλαιο Η: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 66: Θέματα Ταμείων Τύπου

Άρθρο 69: Άλλες διατάξεις Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 70: Αύξηση ποσού Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Άρθρο 71: Διατάξεις Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος

Άρθρο 73: Παράταση Προθεσμιών

Άρθρο 74: Θέματα προσωπικού

 

Κεφάλαιο Θ: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 76: Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών

Άρθρο 83

Άρθρο 85: Θέματα φορολογίας κεφαλαίου - ληξιπρόθεσμων χρεών

Άρθρο 88

Άρθρο 90

Άρθρο 91: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-12-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.