Νόμος 2676/99 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια:

 

α. Τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων:

 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργείων Βιομηχανίας, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Εμπορίου, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εξωτερικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Συγκοινωνιών και Τελωνειακών Υπαλλήλων.

 

β. Οι διοριζόμενοι μετά την έναρξη ισχύος του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων τακτικοί υπάλληλοι στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

γ. Οι διορισθέντες από 01-01-1993 και εφεξής διοριζόμενοι τακτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων ως και οι τακτικοί υπάλληλοι, των αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, που ασφαλίζονται στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη, εφόσον δεν έχουν άλλη επικουρική ασφάλιση, πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

δ. Οι τακτικοί υπάλληλοι των συνιστώμενων μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από Υπουργεία.

 

ε. Το τακτικό προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που συνιστούν αυτές, εφόσον υπάγεται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

στ. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001).

 

2. α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, είναι δυνατή η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και των τακτικών υπαλλήλων των διορισθέντων μέχρι 31-12-1992 και άλλων Υπουργείων, που δεν ασφαλίζονται για επικουρικής σύνταξη σε άλλο επικουρικό Ταμείο με εξαίρεση το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, μετά γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, του Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και ύστερα από την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης. Με την ίδια απόφαση δύνανται επίσης να ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου.

 

β. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να συγχωνευτούν στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, φορείς ή κλάδοι ή λογαριασμοί Επικουρικής Ασφάλισης που χορηγούν σύνταξη σε νόμιμους υπαλλήλους του Δημοσίου ή υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 76, 77 και 78 του νόμου 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992).

 

3. Μέχρι την έναρξη ισχύος του προβλεπόμενου από το άρθρο 23 Οργανισμού, το προσωπικό των Φορέων του παρόντος άρθρου που δεν υπαγόταν στην ασφάλιση των καταργούμενων Ταμείων, διέπεται από τη νομοθεσία του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.