Νόμος 2676/99 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Συγχώνευση Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος στον Κλάδο Ασθένειας του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού - Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, που συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα της 17/18-12-1930 περί κυρώσεως κανονισμού ταμείου αλληλοβοηθείας των εν Ελλάδι σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών επιχειρήσεων, συγχωνεύεται από την πρώτη του δεύτερου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στον Κλάδο Ασθένειας του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος εφαρμοζομένων των διατάξεων του Κανονισμού Περίθαλψης του Ταμείου αυτού, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού - Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, περιέρχονται από τη συγχώνευση αυτού στον Κλάδο Ασθένειας του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ως καθολικό διάδοχο.

 

Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων του Ταμείου στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων.

 

Η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων. Εκκρεμείς δίκες που προέκυψαν από τη λειτουργία του ταμείου συνεχίζονται υπέρ ή κατά του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος χωρίς διακοπή.

 

2. Χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στο συγχωνευόμενο Ταμείο θεωρείται χρόνος ασφάλισης του κλάδου ασθένειας του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

3. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευσης του νόμου αυτού οργανικές θέσεις του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος μόνιμες και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με το υπηρετούν προσωπικό μεταφέρονται στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.