Νόμος 2676/99 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 21 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007).

 

1. Συνιστάται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εδρεύει στην Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργεί στα πλαίσια της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

2. α. Στην Επιτροπή μετέχουν:

 

Ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, ως πρόεδρος.
Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τρεις εκπρόσωποι Ασφαλιστικών Φορέων, οι οποίοι επιλέγουν μεταξύ των προτεινομένων από τους έξι (6) μεγαλύτερους σε κινητή και ακίνητη περιουσία φορείς.
Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος.

 

Στην Επιτροπή εφόσον απουσιάζουν τα τακτικά μέλη, μετέχουν οι ορισθέντες ως αναπληρωματικά μέλη.

 

Τα μέλη της Επιτροπής είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση και ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής δύο ειδικοί επί θεμάτων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν όταν συζητούνται θέματα ακίνητης περιουσίας.

 

β. Το έργο και η λειτουργία της Επιτροπής υποστηρίζεται από Γραμματεία, στην οποία συμμετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2001) και με την παράγραφο 19)δ του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

3. Το έργο της Επιτροπής συνιστάται:

 

α. Στον έλεγχο των πάσης φύσεως επενδύσεων που πραγματοποιούν οι Ασφαλιστικοί Φορείς, με εξαίρεση αυτές που αφορούν τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, ομόλογα τραπεζών και μετοχές εταιρειών που ιδιωτικοποιούνται.

 

β. Στον Τακτικό ή περιοδικό έλεγχο των στοιχείων στα οποία στηρίζονται οι επενδυτικές επιλογές των πάσης φύσεως διαχειριστών της περιουσίας των ανωτέρω Ασφαλιστικών Φορέων και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας.

 

γ. Σε εισηγήσεις προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για επενδύσεις σε κινητές αξίες καθ' υπέρβαση των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του παρόντος ποσοστών και για ρευστοποιήσεις τραπεζικών μετοχών.

 

δ. Στον καθορισμό των κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι ανωτέρω κανόνες καθίστανται υποχρεωτικής εφαρμογής για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 13 και 14 του άρθρου 28 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002) και με την παράγραφο 19)β του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

4. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ασκούμενης διαχείρισης εκ μέρους των διαχειριστών της περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση άλλους ελέγχους που γίνονται στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας για εποπτικούς ή άλλους σκοπούς.

 

5. Οι ανωτέρω Ασφαλιστικοί Φορείς υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή τα απαραίτητα, για την πραγματοποίηση του έργου της, στοιχεία ευθύς με την υποβολή της σχετικής εντολής για ανάληψη των απαιτούμενων κεφαλαίων για επένδυση, καθώς και οποτεδήποτε η Επιτροπή τα απαιτήσει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 28 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

6. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής μπορεί να ζητείται η συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19)ε του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τη διενέργεια του ελέγχου της διαχείρισης, παράβασης της κείμενης νομοθεσίας ή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η Επιτροπή εισηγείται στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος την με κοινή απόφασή τους επιβολή:

 

α. χρηματικών προστίμων στα μέλη των οργάνων διοίκησης των ανωτέρω Ασφαλιστικών Οργανισμών, που έλαβαν τη σχετική απόφαση, και στα μέλη των οργάνων διοίκησης των ΑΕΔΑΚ των ανωτέρω Οργανισμών.

 

β. διοικητικών ποινών στα μέλη των οργάνων διοίκησης, και ιδίως των Διοικητικών Συμβουλίων, των ανωτέρω Οργανισμών, οι οποίες δύναται να φθάνουν έως και την οριστική τους παύση.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη συγκρότηση και την επιλογή των μελών της Επιτροπής, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της, τις ποινές που δύναται να εισηγείται, καθώς και την αμοιβή των μελών της και των μελών της Γραμματείας, η οποία βαρύνει το ΛΒΚΑ.

 

9. Η ευθύνη των μελών της Επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι αυτή των δημοσίων υπαλλήλων.

 

10. Τα ανωτέρω χρηματικά πρόστιμα της παραγράφου 7 αποτελούν έσοδα του ΛΒΚΑ, κατατίθενται στον τηρούμενο λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και για την είσπραξή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.