Νόμος 2676/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Καταργούμενοι οργανισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του προβλεπόμενου από το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου Οργανισμού, το Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων, το Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος και το Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών καταργούνται και το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας αυτών περιέρχεται αυτοδικαίως στον Κλάδο Σύνταξης και στον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών αντίστοιχα, ως καθολικό διάδοχο, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων.

 

Οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οικονομικές υποχρεώσεις του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Κλάδου Ασθένειας καταβάλλονται από το ΛΑΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Λογαριασμού (οίκοθεν Φ3/4331/11-11-1992 (ΦΕΚ 693/Β/1992)).

 

2. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των καταργούμενων Ταμείων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου.

 

3. Εκκρεμείς δίκες, με διάδικο το Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων, το Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος και το Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών συνεχίζονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών χωρίς διακοπή.

 

4. Το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 688/1948 (ΦΕΚ 133/Α/1948), όπως ισχύει και καταβάλλει στα ασφαλιζόμενα από αυτό πρόσωπα τις προβλεπόμενες παροχές ως συμπληρωματικό βοήθημα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.