Νόμος 2676/99 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Δικαιώματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη χορηγηθείσα διευκόλυνση τμηματικής καταβολής διατηρεί το δικαίωμα:

 

α. Να λαμβάνει ή να διατηρεί το μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

β. Να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή είναι αδιασφάλιστη.

γ. Να δίνει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας.

δ. Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

 

2. Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2556/1997.

 

3. Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε η διευκόλυνση.

 

Η ισχύς των άρθρων 51, 52, 53, 54 και 55 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου πέμπτου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εκτός από την έκπτωση των πρόσθετων τελών σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.