Νόμος 2676/99 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Κάλυψη δαπανών από το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύνανται να διατίθενται σε βάρος του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης ποσά για δαπάνες:

 

α) Εκπόνησης αναλογιστικών μελετών για τη διαπίστωση της οικονομικής κατάστασης του ασφαλιστικού συστήματος σε μακροχρόνια βάση, καθώς και επιχειρησιακών σχεδίων για ειδικά θέματα που αφορούν περισσότερους του ενός φορείς.

 

β) Εκπόνησης μελετών και επιχειρησιακών προγραμμάτων για τον λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

 

γ) Αμοιβής Συμβούλου Διαχείρισης, με αντικείμενο την καταγραφή προβλημάτων, το σχεδιασμό διαδικασιών, την προώθηση μέτρων, το συντονισμό και την παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων για την απογραφή συνολικά ή κατά κατηγορία των ασφαλισμένων - συνταξιούχων και εργοδοτών της χώρας για την κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και για τον εν γένει λειτουργικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

δ) Εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς της Οργάνωσης Λειτουργίας και Αξιολόγησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα.

 

ε) Επιχορήγησης Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ινστιτούτων για την ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

στ) Αμοιβής εμπειρογνωμόνων αναγνωρισμένου κύρους, ειδικών γνώσεων, επιστημονικής κατάρτισης και πείρας για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διεξαγωγή προγραμμάτων και έργων, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλιστικών Οργανισμών, καθώς και εμπειρογνωμόνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών για τη μελέτη θεμάτων του ασφαλιστικού συστήματος.

 

ζ) Δημοσιοποίησης και προβολής μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, του έργου κατάρτισης του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και χορήγησης της Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και των δράσεων εκσυγχρονισμού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και των σχετικών έργων, χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άπτονται της Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του γενικότερου έργου της Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

η) Εκτύπωσης, έκδοσης, ανατύπωσης και αναπαραγωγής ανακοινώσεων, μελετών, ερευνών, συμπερασμάτων και γενικά εργασιών Επιτροπών και Οργανισμών που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

 

θ) Αμοιβής του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών για έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφορικής που ανατίθενται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Ομοίως, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύνανται να διατίθενται σε βάρος του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης ποσά για την εφαρμογή και προώθηση έργων, χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άπτονται της Κοινωνικής Ασφάλισης εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των επί μέρους ισχυουσών διατάξεων για τον καθορισμό της αμοιβής του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των πιο πάνω Επιτροπών ή Ομάδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2010), με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του νόμου 3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.