Νόμος 2676/99 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Προθεσμία καταβολής εισφορών - πρόσθετο τέλος εκπρόθεσμης καταβολής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990) και όπως το τέταρτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 2335/1995 (ΦΕΚ 185/Α/1995), αντικαταστάθηκε ως εξής:

 

{3. Με τον Κανονισμό καθορίζεται ο χρόνος καταβολής των εισφορών. Ο υπόχρεος πρέπει να καταβάλλει εισφορές στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από το χρόνο που έχει οριστεί.

 

Για το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η προθεσμία καταβολής ορίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα.

 

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εφαρμόζεται για τα κοινωφελή ιδρύματα του νόμου 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939), καθώς και για τα κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που το σύνολο των εσόδων τους καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Ως προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα από τους υπόχρεους (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντίστοιχα.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3762/1957 (ΦΕΚ 194/Α/1957) και τη συμπλήρωσή της με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1902/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες δεν είχαν καταβληθεί μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους.

 

Ως ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων νοούνται και οι εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ), καθώς και οι εισφορές που συνεισπράττονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 5% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 2% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά.

 

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως μήνας θεωρείται ο ημερολογιακός μήνας.

 

Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται όλες οι οφειλόμενες εισφορές, ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους στις οποίες αναφέρονται.

 

Τα ποσοστά πρόσθετων τελών, καθώς και το ανώτατο όριο αυτών δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

Από την έναρξη ισχύος των παραπάνω διατάξεων καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3762/1957, του άρθρου 7 του νόμου 1239/1982 (ΦΕΚ 35/Α/1982), και κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

 

Μετά την κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αναριθμούνται σε 2, 3, 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα.

 

Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης.

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1976/1991 (ΦΕΚ 184/Α/1991), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2217/1994 (ΦΕΚ 83/Α/1994), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα ποσοστά πρόσθετου τέλους λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως για όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Από την ισχύ του παρόντος οι καταστατικές διατάξεις των προαναφερόμενων Ασφαλιστικών Οργανισμών ή άλλες γενικές διατάξεις, που ρυθμίζουν διαφορετικά την επιβολή κυρώσεων, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, καταργούνται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.