Νόμος 2676/99 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 13 μελών που αποτελείται από:

 

α) Τον Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

 

β) Οκτώ (8) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται τρεις (3) από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, δύο (2) από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, ένας (1) από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΓΣΕΑΕ), ένας (1) από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων και ένας (1) από την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους.

 

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Εμπόρων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Αυτοκινητιστών, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Ταμείου Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων, την Ένωση Συνταξιούχων Βενζινοπωλών Νομού Αττικής και την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Αρτοποιών Ελλάδας, με τους αναπληρωτές τους.

 

δ) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ελλείψει αυτού υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας με τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρεσία και Α' βαθμό, ο οποίος επιλέγεται από το Β' κλιμάκιο του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον αναπληρωτή του.

 

ε) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τα προσόντα που περιγράφονται στο εδάφιο δ' με τον αναπληρωτή του.

 

στ) Έναν (1) ειδικό επιστήμονα με προσόντα ανάλογα του Διοικητή, με τον αναπληρωτή του.

 

Τα υπό στοιχεία β' και γ' μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθμό προσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται από τις ως άνω οργανώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.

 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των προτάσεων αυτών, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων κατά την κρίση του από τις οικείες οργανώσεις των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος των υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, όταν συζητούνται Θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού.

 

Κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ο εκπρόσωπος αυτός υποδεικνύεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της σχετικής πρότασης, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προβαίνει στο διορισμό του εκπροσώπου αυτού και του αναπληρωτή του κατά την κρίση του από την ίδια συνδικαλιστική οργάνωση.

 

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Υποδιοικητής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης.

 

Ο Διοικητής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών είναι πλήρους απασχόλησης και επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής.

 

Αποκλείεται ο διορισμός ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προσώπου το οποίο έχει την ιδιότητα του Προέδρου άλλου ασφαλιστικού Οργανισμού.

 

Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες.

 

Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή.

 

Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Διοικητή, του Κυβερνητικού Επιτρόπου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, καθώς και των αναπληρωτών αυτών, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέου Διοικητή, Κυβερνητικού Επιτρόπου και νέων μελών, καθώς και αναπληρωτών αυτών, όχι όμως περισσότερο του ενός τετραμήνου από τη λήξη της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της από 30-12-2014 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 276/Α/2014).

 

2. α) Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών συνιστάται θέση υποδιοικητή, στην οποία διορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τετραετή θητεία, πρόσωπο το οποίο έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και διοικητική πείρα και ειδική κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Ο υποδιοικητής αναπληρώνει τον διοικητή σε όλα τα καθήκοντα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή για οποιονδήποτε λόγο αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του. Ο διοικητής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών μπορεί να μεταβιβάζει, στον υποδιοικητή, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέρος των αρμοδιοτήτων του.

 

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών και του επιδόματος αδείας, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τα 8/10 των μηνιαίων αποδοχών και, γενικά, των πάσης φύσεως απολαβών του διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) αναριθμούνται σε 3 και 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

3. (πρώην 2) Μέχρι τη συγκρότηση της νέας Διοίκησης, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών διοικείται από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο 19 μελών, από:

 

α) τον εκλεγέντα Διοικητή του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, ο οποίος διορίζεται ως Διοικητής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

β) από τους ήδη Προέδρους των Ταμείων Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών οι οποίοι διορίζονται ως Αντιπρόεδροι Α και Β του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

γ) τα έξι (6) ήδη εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζονται:

 

α) Τέσσερις (4) εκπρόσωποι των ασφαλισμένων των καταργούμενων Ταμείων Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους.

 

β) Τρεις (3) εκπρόσωποι των συνταξιούχων των Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους.

 

γ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Δύο (2) εκπρόσωποι (κοινοί) των υπαλλήλων των Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών υποδεικνυόμενοι από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής με τους αναπληρωτές τους.

 

ε) Ο Κυβερνητικός Επίτροπος υπάλληλος με βαθμό Α ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου με τον αναπληρωτή του.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως αναπληρωτές των Αντιπροέδρων Α και Β δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπρόσωποι των ασφαλισμένων, οι οποίοι προέρχονται από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων και του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρειας για τη λειτουργία του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Τον Διοικητή αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή για οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας ασκήσεως καθηκόντων ο Αντιπρόεδρος Α και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού ο Αντιπρόεδρος Β.

 

Στον Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές που ελάμβανε ως Διοικητής του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, καθώς και τα επιδόματα εορτών και το επίδομα αδείας.

 

Οι αποδοχές των Αντιπροέδρων Α και Β καθορίζονται στο 80% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών του Διοικητή. Οι Αντιπρόεδροι είναι πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης.

 

Στις αποδοχές των Αντιπροέδρων Α' και Β' νοούνται και τα επιδόματα εορτών και το επίδομα άδειας.

 

Στους Διοικητές και Υποδιοικητές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων καταβάλλονται και τα επιδόματα εορτών και το επίδομα αδείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2747/1999 (ΦΕΚ 226/Α/1999), με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2747/1999 (ΦΕΚ 226/Α/1999) και με την παράγραφο 6 του άρθρου 70 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

4. (πρώην 3) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ανατίθεται:

 

α) η Διοίκηση των Ταμείων Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών, η διαχείριση της περιουσίας αυτών, η μέριμνα για την είσπραξη πόρων και η εν γένει εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών,

 

β) η έγκριση των προϋπολογισμών - απολογισμών και Ισολογισμών των Ταμείων Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών, καθώς και οι απαιτούμενες τροποποιήσεις των προϋπολογισμών κατά την εκτέλεση αυτών,

 

γ) η τοποθέτηση ή η επένδυση των κεφαλαίων των Ταμείων, καθώς και η αγορά, η αξιοποίηση, η ανοικοδόμηση και εκποίηση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, με την επιφύλαξη κάθε φορά των σχετικών ισχυουσών ειδικών διατάξεων,

 

δ) η εισήγηση και υποβολή προτάσεων στον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την έκδοση των Κανονιστικών Πράξεων, των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,

 

ε) η εισήγηση και υποβολή προτάσεων στον αρμόδιο Υπουργό για την αύξηση των εισφορών και των παροχών,

 

στ) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που, μέχρι την ισχύ του νόμου, ασκούν τα Διοικητικά Συμβούλια των Ταμείων Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών δύναται να εκχωρούνται αρμοδιότητες, πλην των αναφερομένων στις ως άνω περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε, στον Πρόεδρο, καθώς και στους Αντιπροέδρους Α και Β που αφορούν το Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών ή σε οποιοδήποτε άλλο όργανο κατά την κρίση του.

 

Ο Διοικητής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 326/1974 (ΦΕΚ 120/Α/1974), ως ο Διοικητής του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος.

 

Ο Αντιπρόεδρος Α ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 668/1981 (ΦΕΚ 167/Α/1981), ως ο Πρόεδρος του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων.

 

Ο Αντιπρόεδρος Β ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 669/1981 (ΦΕΚ 169/Α/1981), ως ο Πρόεδρος του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών.

 

Οι αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με το νόμου [Ν] 861/1979 (ΦΕΚ 2/Α/1979) εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Ο Διοικητής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και οι Αντιπρόεδροι Α και Β δύνανται όταν κρίνουν σκόπιμο να παραπέμπουν κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης ή να ζητούν τη γνώμη αυτού.

 

Μετά την έναρξη ισχύος του Οργανισμού και μέχρι την εκλογή νέας Διοίκησης, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διοικητής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών τις αρμοδιότητες του Διοικητή και των Προέδρων των καταργούμενων Ταμείων Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών.

 

5. Ο Διοικητής με απόφαση του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να εκχωρεί αρμοδιότητες του σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δέκατου τέταρτου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.