Νόμος 2676/99 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Επενδύσεις Ασφαλιστικών Οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται τους Ασφαλιστικούς Φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επενδύουν μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) των κατά την παράγραφο 3Α του παρόντος άρθρου στοιχείων του ενεργητικού τους:

 

α) σε ακίνητα,

β) σε μετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, περιλαμβανομένων και των μετοχών που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών,

γ) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και μετοχές που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

δ) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας.

ε) και σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αξιών (ΧΠΑ).

 

Το ανωτέρω ποσοστό αυξάνεται σε 23% από 01-01-2001, επιτρέπεται δε η περαιτέρω σταδιακή αύξησή του με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Η σχέση των, κατά την παράγραφο αυτή, επενδύσεων κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) σε ακίνητα και εξήντα τοις εκατό (60%) σε χρεόγραφα διατηρείται μέχρι 31-12-2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999) και με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 28 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

2. α. Οι επενδύσεις του εδαφίου α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Φορέων, τηρουμένων των κανόνων, προδιαγραφών και προτάσεων, της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1)γ και της παραγράφου 2)ε του άρθρου 43.

 

Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιούνται και οι εκποιήσεις των ακινήτων.

 

β. Οι επενδύσεις των περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των παραπάνω Ασφαλιστικών Φορέων. Με την ίδια διαδικασία ρευστοποιούνται και οι επενδύσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε κινητές αξίες, εξαιρουμένων των μετοχών των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών, για τη ρευστοποίηση των οποίων ακολουθείται η διαδικασία του εδαφίου γ' της παραγράφου αυτής.

 

γ. Επενδύσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπονται ύστερα από την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 28 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

3. Α. Ως στοιχεία του ενεργητικού των ασφαλιστικών Φορέων κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και μόνον για την εφαρμογή του νοούνται:

 

α. Τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος διαθέσιμα κεφάλαια, καθώς και τα κεφάλαια της ταμειακής διαχείρισης.

 

β. Οι επενδύσεις σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου σε τρέχουσες τιμές.

 

γ. Οι επενδύσεις σε ακίνητα, με βάση την αντικειμενική αξία και κινητές αξίες, με βάση τις τρέχουσες τιμές.

 

δ. Τα προϋπολογισθέντα ετήσια τακτικά έσοδα, εξαιρουμένων των αντικριζόμενων δαπανών και αφαιρουμένου του ποσού που αντιστοιχεί είτε στο ήμισυ των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό τακτικών δαπανών του Ασφαλιστικού Φορέα, εάν η αναλογική σχέση μεταξύ των ασφαλισμένων του, εν ενεργεία υπαλλήλων και συνταξιούχων, είναι τουλάχιστον 3 προς 1, είτε στο σύνολο των ετήσιων δαπανών του, που έχουν προϋπολογισθεί, εάν η εν λόγω σχέση των εν ενεργεία υπαλλήλων προς τους συνταξιούχους είναι δυσμενέστερη.

 

Β. Οι Ασφαλιστικοί Φορείς υποβάλλουν στο εποπτεύον Υπουργείο πριν από κάθε εντολή διάθεσης κεφαλαίων για επενδύσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τα κατωτέρω στοιχεία:

 

α. Ανάλυση των στοιχείων της παραγράφου 3Α του παρόντος.

 

β. Αριθμό ασφαλισμένων εν ενεργεία και συνταξιούχων και ετήσιες τακτικές δαπάνες (συντάξεις, βοηθήματα κ.λ.π.), όπως αυτές προκύπτουν από τον αρμοδίως εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα.

 

γ. Ποσό της εντολής προς διάθεση κεφαλαίων για επένδυση σε ακίνητα και κινητές αξίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ομοίως οι Ασφαλιστικοί Φορείς υποβάλλουν τα ανωτέρω στοιχεία στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 42 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2001) και με την παράγραφο 19)α του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

4. Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών ελέγχει τη νομιμότητα των επενδύσεων και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων που ρυθμίζουν τις επενδύσεις σε κινητές αξίες σύμφωνα με τους κανόνες επενδυτικής συμπεριφοράς του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 και σε ακίνητα σύμφωνα με τους κανόνες, προδιαγραφές και προτάσεις της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου που προβλέπονται από τις παραγράφους 1)γ και 2)ε του άρθρου 43, αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα σχετικό πόρισμα στο εποπτεύον Υπουργείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19)α του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

5. Η ανάληψη των απαιτούμενων κεφαλαίων για τις ανωτέρω επενδύσεις πραγματοποιείται βάσει σχετικής εντολής του ασφαλιστικού φορέα προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα συνοδεύεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 28 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

6. Κάθε σχετική διάταξη, που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, δεν εφαρμόζεται για τις επενδύσεις τω Ασφαλιστικών Φορέων εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

7. Για επενδύσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εξακολουθεί να ισχύει η κείμενη νομοθεσία.

 

8. Α. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν επενδύσεις σε κινητές αξίες αρχίζει 1 μήνα μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται από το εδάφιο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του νόμου αυτού.

 

Β. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα, αρχίζει 1 μήνα μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται από το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.