Νόμος 2676/99 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Στατιστικά στοιχεία επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Ασφαλιστικοί Φορείς του προηγούμενου άρθρου, οι οποίοι επενδύουν διαθέσιμα κεφάλαιά τους σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, υποχρεούνται να καταθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδος στατιστικά στοιχεία εκάστου μηνός σχετικά με την επενδυτική δραστηριότητά τους, τα οποία πρέπει να αποστέλλονται εντός του α' δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα, ως εξής:

 

- Υπόλοιπο λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης και πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο αυτός τηρείται.

- Υπόλοιπο λογαριασμού Διαθεσίμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

- Το σύνολο των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα (ανάλυση σε τιμές κτήσης) σε:

 

1. Ακίνητα.

2. Μετοχές: α) Τραπεζών δημόσιου τομέα, β) Λοιπές.

3. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων: α) Σταθερού εισοδήματος, β) Λοιπά.

4. Επενδύσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήματος με ανάλυση κατά είδος και διάρκεια. Επίσης γνωστοποιείται ο αρμόδιος για την φύλαξη των τίτλων θεματοφύλακας. Ειδικότερα τα ακίνητα θα αναλύονται και με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, ενώ οι μετοχές και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων θα αναλύονται και με βάση τις τρέχουσες τιμές.

5. Λοιπές επενδύσεις.

 

Τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία κοινοποιούνται απαραίτητα και στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις ίδιες ως άνω προθεσμίες.

 

Σε περίπτωση παράβασης των κατά το άρθρο αυτό υποχρεώσεων, η Τράπεζα της Ελλάδος, με πράξη του Διοικητή ή εξουσιοδοτούμενου από αυτόν οργάνου, μπορεί να επιβάλλει κατά των μελών των οργάνων διοίκησης των υπόχρεων ασφαλιστικών φορέων χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Το όριο του προστίμου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.