Νόμος 2676/99 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Κατάργηση Ταμείων Πρόνοιας Δικηγόρων Επαρχιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Ταμεία Πρόνοιας Δικηγόρων που ιδρύθηκαν με βάση τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 87/1936 (ΦΕΚ 390/Α/1936) εκτός των Ταμείων Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, καταργούνται την 1η του 7ου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι θεσπισμένοι Πόροι βάσει της κείμενης νομοθεσίας και οι διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 87/1936 Περί ιδρύσεως ταμείου πρόνοιας παρ' έκαστο δικηγορικό σύλλογο καταργούνται από την ίδια ημερομηνία.

 

2. Εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, δύναται να συσταθεί σε κάθε δικηγορικό σύλλογο Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας των μελών του, σωματειακής μορφής (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ως καθολικός διάδοχος φορέας του καταργούμενου Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων.

 

3. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων Ταμείων Πρόνοιας Δικηγόρων, η οποία θα απογραφεί από τις διοικήσεις αυτών κατά την ημερομηνία κατάργησής τους, αφού αφαιρεθεί το ποσό που θα καταβληθεί ως εφάπαξ παροχή σε όσους έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την ημερομηνία αυτή, περιέχεται αυτοδικαίως στο νέο φορέα, ο οποίος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του αντίστοιχου καταργούμενου ταμείου. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, δήμου, κοινότητας ή τρίτου.

 

4. Σε περίπτωση που δεν συσταθεί ο νέος φορέας, η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων ταμείων περιέρχεται αυτοδικαίως στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, με την παραπάνω διαδικασία και την ευθύνη της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

 

Στην περίπτωση που καταργούμενο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων ασφαλίζει μέλη περισσοτέρων του ενός Δικηγορικών Συλλόγων, τότε η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται στον αντίστοιχο Δικηγορικό Σύλλογο ανάλογα με τον αριθμό των μελών και το χρόνο ασφάλισής τους προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση αυτής.

 

5. Η θητεία των διοικήσεων των καταργούμενων Ταμείων Πρόνοιας Δικηγόρων, που τυχόν λήγει κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα του παραπάνω εξαμήνου, παρατείνεται αυτοδικαίως και μέχρι το χρόνο της κατάργησης των Ταμείων αυτών.

 

6. Μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των καταργούμενων Ταμείων υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού από 01-07-1999 αποτελούν προσωπικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου, με μεταφορά της θέσης την οποία κατέχουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2747/1999 (ΦΕΚ 226/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.