Νόμος 2676/99 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Άλλες διατάξεις Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974), που έχει προστεθεί μετά την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996), προστίθεται και η φράση καθώς και στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις του άρθρου 115 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως ισχύουν κάθε φορά, που αναφέρονται στην ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή των φόρων που οφείλουν στο Δημόσιο τα πρόσωπα αυτά, εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για την καταβολή των οφειλόμενων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασφαλιστικών εισφορών.}

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι προθεσμίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 1386/1983 (ΦΕΚ 107/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 1882/1990 και του άρθρου 46Α παράγραφος 10 του νόμου 1892/1990, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ως προς την παράγραφο 10 με το άρθρο 53 παράγραφος 3 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994), αρχίζουν για το Δημόσιο και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης του εκκαθαριστή, στον υπουργό Οικονομικών και στον διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

4. α. Σε περίπτωση που ασκηθεί, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτηση αναστολής εκτέλεσης απορριπτικής, εν όλω ή εν μέρει απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του αρμόδιου Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδοθείσης επί ενστάσεως κατά καταλογιστικής πράξης αυτού από οποιαδήποτε αιτία, η αναστολή χορηγείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 341/1978 (ΦΕΚ 71/Α/1978) και με την προϋπόθεση της εφάπαξ καταβολής ποσού ίσου προς το είκοσι τοις εκατό (20%) των βεβαιωθέντων και αμφισβητούμενων ποσών.

 

Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από την βεβαίωση μήνα.

 

β. Η είσπραξη του πιο πάνω βεβαιωθέντος ποσοστού δύναται να ανασταλεί μέχρι έξι (6) μήνες με απόφαση του αρμόδιου για τη χορήγηση της αναστολής δικαστηρίου, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα στην υποβληθείσα αίτηση αναστολής εκτέλεσης και παρασχεθεί ασφάλεια, η οποία καλύπτει τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο ποσοστό αυτό.

 

γ. Η παρεχόμενη ασφάλεια του πιο πάνω ποσοστού συνίσταται σε εμπράγματη ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή φερέγγυας τράπεζας, εφόσον οι κύριες, οι πρόσθετες καθώς και οι λοιπές συμβεβαιούμενες εισφορές και τέλη για όλες τις πράξεις, για τις οποίες έχει ασκηθεί αίτηση αναστολής, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. Αν το ποσό είναι μικρότερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αρκεί η παροχή εγγύησης τρίτου αξιόχρεου προσώπου.

 

δ. Η εξάλειψη της υποθήκης και η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής πραγματοποιείται εφόσον εξοφληθεί το πιο πάνω ποσό με τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Σε περίπτωση μη εξόφλησης της οφειλής, μετά τη λήξη της αναστολής, λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα εις βάρος του ακινήτου στο οποίο έχει εγγραφεί η υποθήκη ή κατά του εγγυητή και η παραχθείσα εγγυητική επιστολή τράπεζας καταπίπτει και εισπράττεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ε. Κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή για την καταβολή του χρέους προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν απαλλάσσεται το χρέος από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

στ. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζονται και για όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια, λόγω άσκησης αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης.

 

5. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) τροποποιείται και συμπληρώνεται από την ημερομηνία ισχύος του ως εξής:

 

{Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τα λοιπά κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενα πρόσωπα που εργάζονται σε έναν εργοδότη το μήνα, τα οποία ασφαλίζονται για τους κλάδους σύνταξης, ασθένειας, Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ΤΕΑΜ και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Για τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται με γραπτή συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου η καταβολή εισφορών και επί των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών τους, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το 25πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.}

 

6. Όταν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελεί το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο μέτρο 3.2.1 του επιχειρησιακού προγράμματος εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης Κλεισθένης, έργου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορούν εκπαίδευση χρηστών, προβλέπεται πρακτική εξάσκηση σε υπηρεσιακές μονάδες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκτός ωραρίου λειτουργίας, δύναται να ορίζεται αποζημίωση των υπευθύνων - εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων χρηστών, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη της οικείας μονάδας εκπαίδευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Υπεύθυνοι - εκπαιδευτές στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να ορίζονται είτε υπάλληλοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που υπηρετούν στις μονάδες υλοποίησης της πρακτικής εξάσκησης είτε υπάλληλοι που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες του φορέα είτε σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα είτε εξωτερικοί συνεργάτες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.