Νόμος 2676/99 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Αρμόδια όργανα - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών είναι:

 

α. Ο Διευθυντής του οικείου περιφερειακού ή τοπικού υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ή ο Διευθυντής του οικείου ταμείου, προκειμένου για περιφερειακά και τοπικά υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, όταν το ποσό της οφειλόμενης κύριας εισφοράς δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.

 

β. Η Επιτροπή Αναστολών του άρθρου 113 του Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, όταν το ποσό της οφειλόμενης κύριας εισφοράς υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.

 

Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται με τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

2. Τα πιο πάνω όργανα κρίνουν, για κάθε περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51 και αποφασίζουν για τον καθορισμό της τμηματικής εξόφλησης των καθυστερούμενων εισφορών μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προστιθέμενων και λοιπών προσαυξήσεων, εκτός από τις περιπτώσεις θεομηνιών, οπότε η ρύθμιση των οφειλών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), όπως ισχύει.

 

3. Στα πιο πάνω όργανα ανήκει και η αρμοδιότητα για τις παρακάτω ενέργειες:

 

α. Την αναστολή επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών του ιδρύματος και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

β. Την επιβολή ποσοστού παρακράτησης στα χορηγούμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας και

γ. Τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος.

 

4. Με τον Κανονισμό Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, στα οποία υποβάλλεται το αίτημα για χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και από τα οποία ενεργείται ο έλεγχος, η διαδικασία διαβίβασης αυτού σε περίπτωση που η εξέτασή του ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, τα δικαιώματα του οργάνου κατά τη διαδικασία διαβίβασης αυτού σε περίπτωση που η εξέτασή του ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, τα δικαιώματα του οργάνου κατά τη διαδικασία χορήγησης της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τα δικαιολογητικά, καθώς και τα έγγραφα στοιχεία που πρέπει να το συνοδεύουν.

 

Με τον ίδιο ως άνω Κανονισμό δύναται να αφαιρούνται ή να προστίθενται προϋποθέσεις για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, να αυξομειώνονται τα ποσά και ποσοστά της προκαταβολής, τα ποσά του παραβόλου, τα ποσοστά παρακράτησης για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας οφειλών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ασφαλιστικής ενημερότητας) για τη λήψη χρημάτων από τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα και για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 59 του παρόντος, τα ποσοστά έκπτωσης των πρόσθετων τελών, να αλλάζει ο τρόπος παροχής της εν λόγω διευκόλυνσης και να ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 51 και 52 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.